بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 مانند دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت فشردگی شهر شاندیز با تأکید بر نظریه شهر اکولوژیک می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر بازدید میدانی و در نهایت با استفاده از نقشه منبع و انتقال آن به نرم افزارArc GIS به تحلیل متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده و به تعیین مساحت و در صد و خروجی نقشه پرداخته شد و برای سنجش میزان رشد اسپرال شهری از از مُدل آنتروپی شانون استفاده گردید.در این پژوهش شاخص های ( تراکم، ترکیب کاربری و تشدید کاربری) و متغیرهای هر شاخص در بعد شهر فشرده در شهر و نواحی سه گانه شهر شاندیز مد نظر قرار گرفت و مشخص گردید که متغیرهای شاخص تراکم، میانگین تراکم ناخالص 28.86، میانگین تراکم خالص 63.35، میانگین وزن جمعیتی 58.03، شکل مسکن (میانگین تعداد طبقات)1.27، در شاخص ترکیب کاربری متغیر های توازن کاربری ها ( میانگین نسبت زمین مسکونی به غیر مسکونی) 3.13 ،ترکیب افقی که در بین کاربریها بیشترین درصد به کاریر های زمینهای بایر با 32.78 درصد، باغات و کشاورزی با 22.99 درصد و باغ مسکونی با 14.31 درصد در بین سایر کاربریها به خود اختصاص داده است بر اساس ضریب آنتروپی ترکیب افقی در شهر شاندیز در سال 85 (0.89) متر مربع و در سال 90 (0.86) هکتار بدست آمد در متغیر ترکیب عمودی درصد کل ساختمان های دو طبقه 86.40 در صد، سه طبقه 6.79 درصد و چهار طبقه 6.79 درصد می باشد و پراکندگی تسهیلات و متغیرهای شاخص تشدید کاربری، شامل،افزایش در جمعیت، افزایش در توسعه،فزایش در تراکم در شهر شاندیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از رشد و گسترش افقی شهر شاندیز را نشان میدهد که ناشی از عدم وجود سیاست گذاری های مناسب در امر پیاده سازی شاخص های شهر فشرده از دیدگاه شهر پایدار و شهر اکولوژیک در شهر گردشگری شاندیزمی باشد و پیشنهاد می گردد که برای ایجاد شهر فشرده افزایش تراکم با استفاده از اراضی و ساختما نهای خالی، همجواری یا اختلاط کاربری ها و گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر گردشگری شاندیز مد نظر قرار گیرد.