پژوهشی- مطالعه موردی

بررسی و تحلیل اثر توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقۀ موردمطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان طرقبه-شاندیز)

هما باتقوا سرابی؛ طاهره صادقلو؛ خدیجه بوذرجمهری؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

پژوهشی

پژوهشی- مطالعه موردی

پژوهشی

پژوهشی- مطالعه موردی