نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصفهان

2 اصفهان

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

اهداف: از توسعه روستایی به عنوان استراتژی کلیدی در رونق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای جهان نام برده شده است. اما با گذشت سال‌های فراوان از صنعت شدن کشورها، توسعه روستایی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با چالش‌های مهم اقتصادی بزرگی روبرو هستند.توجه به فعالیت گیاهان دارویی، یکی از رویکردهای تحلیلی در زمینه توسعه روستایی است؛ که مورد توجه زیادی از مردم محلی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل موانع فعالیت گیاهان داروی در توسعه روستایی در منطقه ی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد است.

روش: نوع تحقیق کاربردی‌، روش مورد استفاده توصیفی و مبتنی برای گرد‌آوری های میدانی(‌پرسشنامه) است. جامع آماری این تحقیق، 13 روستا منطقه ی سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد براساس سرشماری 1400، بالغ 21453 نفر و براساس فرمول کوکران، و خطای 05/0؛ 383 پرسشنامه محاسبه و به صورت تصادفی بین مردم محلی توزیع شد. برای تحلیل داده از آماره توصیفی و استنباطی تحلیل عاملی استفاده شد.

یافته‌ها/ نتایج: یافته‌های تحقیق نشان داد، 6 عامل شناسایی و در مجموع 304/53 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین می‌کنند و 696/46 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش-بینی آن‌ها مسیر نشده است. به طوری که عامل اول، موانع اقتصادی با مقدار ویژه آن(269/3)، و بیش از273/11 درصد از کل واریانس ها را را به خود اختصاص داد و عامل ششم موانع اطلاعاتی با مقدار ویژه 273/2 و مقدار واریانس آن 838/7 در اخرین عامل قرار دارد.

نتیجه گیری: نتابج نشان داد که موانع بسیاری در انجام فعالیت گیاهان دارویی در توسعه روستاها وجود داد و یافته های تحقیق آن را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image