نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 داشگاه فردوسی مشهد

3 فردوسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تغییر 3 بعد فضایی-مکانی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی هویت اجتماعی در 12 روستای دهستان شاندیز انجام شده است.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه‌ای و از نظر روش انجام تحقیق، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. واحد تحلیل خانوار روستا بوده و جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار در روستا-های مورد مطالعه با حجم 281 خانوار می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از تکمیل پرسشنامه از طریق نرم افزار(Excel) و (SPSS) از آزمون همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی، رگرسیون و تحلیل مسیر و جهت نمایش توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی روی نقشه از نرم افراز (GIS) استفاده شده است.
یافته‌ها: بیانگر این است که میزان استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کمتر از حد متوسط است. به طوری که در بعد اجتماعی- فرهنگی برای زنان با میانگین08/3 و مردان با میانگین93/2 ؛ در بعد مکانی – فضایی برای مردان با میانگین 06/3 و برای زنان با میانگین05/3 و در بعد اقتصادی میانگین رتبه ای برای مردان 6/134 و برای زنان 4/147 را نشان می‌دهد. از بین شاخص‌های چهارگانه تلویزیون با میزان 384/0دارای بیشترین و شاخص اینترنت با میزان(118/0) کمترین تاثیر در تغییرهویت روستاییان را داشته است.
نتایج: با توجه به نتیجة به‌دست‌آمده می‌توان اظهار کرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است تغییراتی را در هویت اجتماعی نواحی روستایی به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image