دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 33، اسفند 1398 

علمی- پژوهشی

شناسایی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی

صفحه 1-44

10.22067/geography.v16i1.55301

اسماعیل پارسایی؛ محمدرضا حافظ نیا؛ زهرا احمدی پور؛ سید محمدکاظم سجادپور