دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، پاییز و زمستان 1396 
10. بررسی نابرابری منطقه‌ای در شهرستان‌های استان خوزستان

صفحه 217-240

10.22067/geography.v15i2.52520

محمد علی فیروزی؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ صادق مختاری چلچه