دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، اسفند 1392 
بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد

10.22067/geography.v11i21.36332

سید رضا حسین زاده؛ رضا دوستان؛ سیده مرضیه حقیقت ضیابری؛ سیده مریم حقیقت ضیابری