علمی- پژوهشی

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و دوره های خشک و تر در صد سال آتی با تلفیق روش های وزن دهی عکس فاصله و عامل تغییر (مطالعه موردی زیرحوضه تهران-کرج)

محمدجواد خردادی؛ امین علیزاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ دل آرام هوشمند