دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1390 

علمی- پژوهشی

1. تحلیل میزان آسیب پذیری فیزیکی - کالبدی منطقهی 9 شهر مشهد

10.22067/geography.v9i16.11025

براتعلی خاکپور؛ محمدجعغر Ja’far زمردیان؛ سلیمان صادقی؛ احمد مقدمی