ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان- دهستان بیهق شهرستان سبزوار-

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نظر به اهمیت نقش مدیریت در توسعه ی روستایی و ناکارآمدی نسبی در این زمینه طیّ سال های متمادی و به لحاظ تغییرات اخیر در عرصه ی واگذاری مدیریت روستایی به دهیاری‌ها؛ پژوهش حاضر به ارزشیابی عملکرد دهیارها از دیدگاه روستاییان دهستان بیهق می‌پردازد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی– تحلیلی است. جامعه‌ی نمونه را 142 سرپرست خانوار ساکن در ده روستای دارای دهیاری دهستان بیهق تشکیل می‌دهد. در این پژوهش ، براساس وظایف دهیاری ها، شاخص های : "زیست محیطی، بهداشتی، کالبدی"، "اقتصادی، اجتماعی" و "مشارکتی، اداری" به عنوان شاخص های ارزشیابی عملکرد ، مورد پژوهش قرار گرفته اند ، و برای هر یک از شاخص ها نیز متغیّرهای متناسب در نظر گرفته‌ شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شده است. با مقایسه ی میانگین متغیّرهای مربوط به هر شاخص قبل و پس از تشکیل دهیاری‌ها، این نتیجه به دست آمد که از دیدگاه روستاییان، در سطح 99 درصد، تفاوت معناداری در جهت بهبود شاخص ها، در دوره ی قبل و پس از تشکیل دهیاری ها به وجود آمده و شاخص ها پس از تشکیل دهیاری ها بهبود یافته اند. همچنین عملکرد دهیاران از دیدگاه روستاییان سمت و سویی مثبت داشته، و در توسعه ی روستای مؤثّر بوده است.
کلید واژه ها: دهیاری ها، مدیریت روستایی، توسعه ی روستایی،شاخص های ارزشیابی، دهستان بیهق.