علمی- پژوهشی

‌ ارزیابی و اولویت بندی پایداری اجتماعی در نواحی شهری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیارة تاپسیس فازی سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر بندر ترکمن)

رضا خسروبیگی برچلوئی؛ براتعلی خاکپور؛ مصطفی ایستگلدی؛ رضا شمس الدینی؛ احمد آفتاب