نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران

چکیده

یکی از توان‌های مهم هر منطقه می‌تواند گردشگری و توریسم در آن باشد. حفاظت و توسعه گردشگری سایت های میراث جهانی (WH) همیشه یک مسئله علمی کلیدی و فوری بوده است. کشور ما به لطف وجود مواهب طبیعی و پیشینه تاریخی دارای پتانسیل گردشگری بالایی است که در این میان یکی از پرجاذبه‌ترین آنها شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران با اقلیم معتدل خزری به شمار می‌رود. شهرستان ساری سرشار از جاذبه های طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ورزشی بوده است اما متأسفانه چندان که شایسته است گردشگری و فعالیت های توریستی در این ناحیه رشد نکرده است. این پژوهش بر آن است تا با هدایت توسعه و بهره گیری از توان های موجود در منطقه که بارزترین آن در استان مازندران و شهر ساری، توان های گردشگری است به تعادل و توازن منطقه ای در این استان و ارتقاء توان های شهر ساری دست یابد. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری خبرگان و متخصصان در زمینه گردشگری در شهر ساری بوده که 45 خبره از میان جامعه از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، پرسشنامه بوده است که میان 45 نفر از متخصصان و خبرگان در زمینه گردشگری توزیع شده است. برای تحلیل اطلاعات از روش دیمتل فازی استفاده شده است و یافته‌ها نشان داده است که میزان تأثیرگذاری شاخص "اقلیم" بر بهبود گردشگری شهر ساری با محوریت توسعه منطقه‌ای نسبت به سایر شاخص‌ها بیشتر می‌باشد و شاخص "جهانی شدن و رقابت" در اولویت بعدی قرار دارد. همچنین میزان تأثیرپذیری شاخص "اتصال به فناوری نوین جهانی (اینترنت)" نیز از سایر شاخص‌ها بیشتر می‌باشد. در نهایت نیز برای گردشگری شهر ساری با محوریت توسعه منطقه‌ای، الگویی طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image