کاربرد تکنیک دیمتل فازی جهت بررسی محرک‌های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث طلایی گردشگری ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

رقابت همکارانه در گردشگری یک راهبرد مثبت است که می­تواند فرصت­هایی را برای مقاصد بزرگ و کوچک ایجاد کند که در نهایت به توسعه مقاصد گردشگری منجر گردد. عمده­ترین دلیل همکاری با رقبا در بین سازمان­های گردشگری دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با ادغام منابع یا توانایی، به اشتراک گذاری دانش گردشگری در مکان­های مشترک است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محرک­های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث گردشگری ایران انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش را 20 نفر از کارشناسان عضو در کنسرسیوم مثلث طلایی ایران تشکیل داده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بر اساس مقادیر D+R محرک "اهداف مورد انتظار" و "منابع و قابلیت­ها" به ترتیب با مقدار 4.19 و 4.08 به عنوان با اهمیت­ترین محرک در شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه شناخته شده است. با توجه به مقادیر D-R تاثیرپذیرترین محرک را می­توان "تقاضای تکنولوژیکی" با مقدار -1.13 دانست. با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک دیمتل می­توان ادعا نمود فضای داخلی موجود در میان این سه شهر موجب گردیده که به شکل گیری این راهبرد تمایل داشته باشند.