نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

اهداف: 1- شناسایی موقعیت استان لرستان در ابعاد گردشگری و کشاورزی نسبت به رقبا (کرمانشاه، کردستان، همدان، خوزستان، ایلام، اصفهان، مرکزی) در بحث رقابت پذیری منطقه ای با توجه به منابع و قابلیت های درونی استان 2- مشخص کردن عوامل کلان محیطی تأثیرگذار بر توسعه استان لرستان 3- ترسیم نقشه راهبردی تناسبی که نشان‌دهنده میزان تناسب راهبردی بین منابع و پتانسیل های استان لرستان با عوامل کلان محیطی و اهداف تعیین‌شده در سند چشم انداز توسعه استان است.

روش: برای تدوین راهبردی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلیMeta-SWOT استفاده شده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه ای) تهیه شده است. افراد نمونه 40 نفر از کارشناسان در دو حیطه کارکنان ادارات مرتبط و پژوهشگران دانشگاهی بوده که به روش هدفمند انتخاب شده است.

یافته ها/ نتایج: اعتبارات اختصاص ‌یافته به استان لرستان در نهادهای قانون‌گذار، مدیریت کلان کشور، تحریم های بین-المللی، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی، نگاه قومیت گرا در استان و تبلیغات منفی به‌عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه لرستان هستند. در بحث رقابت پذیری منطقه ای در بعد گردشگری استان های اصفهان با امتیاز4 از 5 امتیاز ممکن و کرمانشاه با امتیاز3 به‌عنوان مهم ترین رقبا شناسایی شدند و در بعد کشاورزی استان های خوزستان با امتیاز80/3 و کرمانشاه و اصفهان با امتیاز 3 از 5 امتیاز ممکن، به‌عنوان مهم ترین رقبای منطقه ای برای لرستان شناسایی شدند.

نتیجه گیری: با توجه به منابع و قابلیت های موجود استان لرستان در ابعاد گردشگری و کشاورزی، این استان می تواند با برنامه ریزی و مدیریت مناسب، در سال نهایی سند توسعه کشور یعنی 1404 در جایگاه مناسب تری از لحاظ توسعه در منطقه قرار گیرد.

CAPTCHA Image