تحلیل تغییر اقلیم استان خراسان رضوی در دوره ی 39- 2010 با استفاده از ریزگردانی خروجی الگوی GCM

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دلیل تفکیک فضایی کم ، حذف و یا ساده سازی برخی پدیده های خرد مقیاس در الگو‌های گردش عمومی جو، آنها در مقایسه با الگوهای منطقه ای و کوتاه مدت، نمی توانند تقریب درستی از شرایط آب و هوایی ناحیه ی مورد مطالعه را ارائه دهند. لذا باید خروجی این الگوها توسط الگوهای دینامیکی منطقه ای و یا آماری ریزگردانی شوند، تا با لحاظ اثرات محلی، خطای الگوهای گردش عمومی جو به حداقل ممکن برسد. در این مطالعه داده های روزانه ی الگوی گردش عمومیECHO-G تحت سناریوی A1 ، که از مرکز تحقیقات هواشناسی کشور کره جنوبی گرفته شده است، توسط الگوی آماری LARS-WG نسخه 3 از مقیاس مکانی 8/2×8/2 درجه ی جغرافیایی تا مقیاس ایستگاهی ریزگردانی شدند. توان مندی الگوی آماری در شبیه سازی اقلیم گذشته (2004-1988) ایستگاههای استان خراسان رضوی با کاربرد سناریوی حالت پایه و داده های دیدبانی مورد تأیید قرار گرفت. سپس بارش، تابش، دمای کمینه و بیشینه‌ی دوره 39-2010 در ایستگاههای هواشناسی استان خراسان رضوی الگوسازی شد. نتایج این تحقیق حاکی از کاهش5/9 درصدی بارش در منطقه ی مورد مطالعه ، افزایش میانگین سالانه ی دما بین 5/1 تا 3/3 درجه در ایستگاههای سینوپتیک استان، افزایش آستانه ی بارش‌های سنگین و بسیار سنگین بین 45 تا 60 درصد و همچنین کاهش بارش های فصل سرد تا حدود سیزده درصد و جابه جایی آن به سوی انتهای فصل سرد است. هرچند بارش های تابستانه در استان قابل ملاحظه نیستند، اما نتایج این تحقیق نشان دهنده ی افزایش حدود پنجاه درصدی بارش های تابستانه در این استان است.
کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم، دوره 39-2010، خراسان رضوی، الگوی گردش عمومی جو، ریزگردانی.

عنوان مقاله [English]

Climate Change Assessment in Khorasan-e Razavi Province from 2010 to 2039 Using Statistical Downscaling of GCM Output

نویسندگان [English]

  • Iman Babaeian
  • Zahra Najafi
چکیده [English]

Because of low Spatial resolution and simplifications in meteorological processes in Global Circulation Models, they cannot sufficiently simulate the weather, comparing to the regional models; then, spatial and temporal downscaling of the GCM outputs are needed for decreasing errors of the Global Circulation Models. There are two methods of downscaling: statistical and dynamic. Weather Generator technique is one of popular methods of statistical downscaling. In this study, meteorological parameters of ECHO-G General Circulation Models including maximum and minimum temperature, radiation and precipitation were downscaled by a weather Generator model of LARS-WG in the period of 2010-2039. Results show the mean of precipitation will decrease by 9.5 percent; mean temperature will be decreased by 1.5-3.3 degrees in the period under study (2010-2039). Thresholds of heavy and extreme rainfalls will increase by 45 and 60 percent respectively. It is calculated that precipitations of cold season will increase by 13 percent with a shift toward the end of cold season. Finally, it was found that summer rainfall increases by the amount of 50 percent.

Key words: Climate change; Climate change assessment; Khorasan-Razavi; Downscaling.