اثر عوامل دورپیوندی و انتشار موج راسبی بر الگوهای جوی در بارش سیل‌آسای ایلام و پیش‌بینی‌پذیری آن با استفاده از مدل میان‎‌مقیاس WRF

تورج جمشیدی خزلی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ محمدعلی نصراصفهانی؛ سحر تاجبخش مسلمان؛ علیرضا محب الحجه

دوره 18، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-113

https://doi.org/10.22067/jgrd.2021.50776.0