تغییرات مکانی و زمانی اقلیم گردشگری استان اردبیل با استفاده از دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و پیش‌بینی آن با استفاده از معادله رگرسیون چندمتغیره

توحید احمدزاده؛ پرویز رضائی؛ یوسف زین العابدین عموقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.22067/jgrd.2024.86844.1396