نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شهر- کشور

Publons_Id/Scopus Author ID

ORCiD

روح اله

اسدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-7872-4602

رومینا

ابراهیم

دانشگاه تربیت مدرس تهران

تهران- ایران

 

 

عیسی

ابراهیم زاده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان- ایران

 

 

اسماعیل

آقائی زاده

دانشگاه گیلان

گیلان- ایران

 

0000-0001-9547-9226

حسین

آقاجانی

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

محسن

آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

محمد

اجزاء شکوهی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-6679-0629

امیر

احمدپور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

ساری- ایران

 

 

مصطفی

احمدوند

دانشگاه یاسوج

یاسوج- ایران

 

 

سیروس

احمدی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

فریبا

اسفندیاری درآباد

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل- ایران

 

 

رضا

اسماعیلی

مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0002-0439-1577

امیر

اشنوئی نوش آبادی

دانشگاه لرستان

لرستان- ایران

 

 

سعیدرضا

اکبریان رونیزی

دانشگاه شیراز

شیراز- ایران

 

 

احمدرضا

اصغرپور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID:57194573977

0000-0001-8805-6575

هادی

اعظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID:57209202338

0000-0002-9533-3515

مرتضی

اکبری

تهران

تهران- ایران

 

 

نعمت اله

اکبری

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

مصطفی

امیرفخریان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد-ایران

 

 

روح اله

اوجی

دانشگاه  گیلان

گیلان-ایران

 

 

محمد

باعقیده

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار- ایران

 

 

ایمان

بابائیان

دانشگاه  مشهد

مشهد- ایران

 

 

علیر ضا

بنی واهب

دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه

تربت حیدریه- ایران

 

 

شهرام

بهرامی

دانشگاه بهشتی

تهران- ایران

 

 

مرتضی

بهزادفر

استانداری خراسان شمالی

بجنورد- ایران

 

 

ابوالفضل

بهنیافر

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مشهد- ایران

 

 

خدیجه

بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0001-6027-1898

اسماعیل

پارسایی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

حسن

پارسی پور

دانشگاه کوثر بجنورد

بجنورد- ایران

 

 

علی اکبر

تقی پور

دانشگاه دامغان

دامغان- ایران

 

0000-0001-5672-9667

علی اکبر

تقیلو

دانشگاه ارومیه

ارومیه- ایران

 

 

محسن

جان پرور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID:56500710200

0000-0002-3126-5840

حمید

جعفری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد- ایران

 

 

حمید

جلیلوند

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ساری- ایران

 

 

داود

جمینی

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

رضا

حسین پور پویان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

 

رباب

حسین زاده

دانشگاه پیام نور، تهران

تهران- ایران

 

0000-0002-6933-2703

سید رضا

حسین زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID
AAA-6530-2020

Scopus Author ID:7801631141

0000-0002-4147-8065

هادی

حکیمی

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

 

محسن

حمیدیان پور

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران- ایران

Scopus Author ID: 57219203677

Scopus Author ID: 57224484047

 

 

0000-0001-7389-172X

 

محمدتقی

حیدری

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

 

0000-0003-4359-8850

براتعلی

خاکپور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 55969304300

 

شهریار

خالدی

دانشگاه سوربن پاریس/دانشگاه شهید بهشتی

تهران- ایران

 

 

محمد

خانه‌باد

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID 
AAA-4213-2020

Scopus Author ID:6504450159

0000-0002-6724-2237

امیررضا

خاوریان گرمسیر

دانشگاه اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

فروغ

خزاعی نژاد

دانشگاه کوثر بجنورد

بجنورد- ایران

 

0000-0001-5995-5328

محمود

خسروی

سیستان و بلوچستان

زابل- ایران

 

 

محسن

خلیلی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

 

0000-0003-2104-6545

امید علی‌

خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 57207618540

0000-0002-4337-8594

فرامرز

خوش اخلاق

دانشگاه تهران

تهران- ایران

 

 

مهدی

چراغی

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

 

 

محمد

حجی پور

دانشگاه بیرجند

بیرجند- ایران

 

 

مهدی

حسام

دانشگاه تهران

تهران- ایران

 

 

امین

دهقانی

دانشگاه جیرفت

جیرفت- ایران

 

 

عمران

راستی

دانشگاه بیرجند

 

 

0000-0001-5168-0753

علیرضا

راشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 43561856700

Loop profile: 817150

 

0000-0003-0213-7097

سعید

رحیمی هرآبادی

دانشگاه خوارزمی

تهران- ایران

 

 

محسن

رضائی عارفی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مشهد- ایران

 

 

محمدرضا

رضایی

دانشگاه یزد

یزد- ایران

 

 

پرویز

رضوانی مقدم

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: B-2746-2015

Scopus Author ID: 6508176245

Scopus Author ID: 36814127200

ResearcherID: A-6938-2009

0000-0002-3827-3878

ابراهیم

رومینا

دانشگاه تربیت مدرس تهران

تهران- ایران

 

 

نادر

زالی

دانشگاه گیلان

گیلان- ایران

 

 

سیّد هادی

زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: C-2716-2018

Scopus Author ID: 57209259370

ResearcherID: C-2716-2018

0000-0002-3365-8250

محمدجعفر

زمردیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

authorId=16479518300

ResearcherID 
AAF-6096-2021

0000-0002-5982-8983

احمد

شاهیوندی

دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان- ایران

 

 

سیاوش

شایان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

تهران- ایران

 

 

علی اکبر

شایان یگانه

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار- ایران

 

 

حجت اله

شرفی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان- ایران

 

 

زهرا

شریفی نیا

دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

ساری- ایران

 

 

علی اکبر

شمسی پور

دانشگاه تهران

تهران- ایران

Scopus Author ID: 35759729000

ResearcherID: R-7626-2018

ResearcherID: AAE-6605-2020

 

0000-0001-8606-4571

علی

شمس الدینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

مرودشت-ایران

 

 

عیسی

شیبانی امین

دانشگاه پیام نور

تهران- ایران

 

 

رستم

صابری فر

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

طاهره

صادقلو

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID  AAS-1129-2021

Scopus Author ID:57201397096

0000-0001-5046-5891

رستم

صادقلو

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

 

بهمن

صحنه

دانشگاه گلستان

گرگان- ایران

 

0000-0001-9421-8243

حسین

طهماسبی مقدم

دانشگاه زنجان

زنجان- ایران

 

0000-0002-7753-5762

سید هادی

طیب نیا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

زابل- ایران

 

0000-0002-4689-0550

مهدی

عبداللهی

دانشگاه تبریز

تبریز- ایران

 

0000-0002-7787-0675

سید خلیل

سید علی پور

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

 

 

 

سجاد

فردوسی

دانشگاه علامه طباطبائی

تهران- ایران

ResearcherID  AAV-8480-2021

 

0000-0002-4866-1700

مصطفی

قادری حاجت

دانشگاه تربیت مدرس

تهران- ایران

 

0000-0003-2012-7394

مریم

قاسمی

 

 

 

 

ریباز

قربانی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

تهران- ایران

Scopus Author ID: 56500688900

0000-0001-6832-2557

بهروز

قرنی آرانی

دانشگاه پیام نور

تهران- ایران

 

0000-0002-8515-7255

یونس

غلامی

دانشگاه کاشان

کاشان-ایران

 

 

زهرا

کریمیان

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID:25226459600

0000-0003-0898-6719

سعید

کامیابی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

سمنان- ایران

 

0000-0002-7307-9421

مراد

کاویانی راد

دانشگاه  خوارزمی تهران

تهران- ایران

 

 

صدیقه

کیانی سلمی

دانشگاه کاشان

کاشان-ایران

 

 

علی

گلی

دانشگاه شیراز

شیراز- ایران

 

 

مجید

گودرزی

دانشگاه شهید چمران

اهواز- ایران

 

0000-0001-7982-8027

احسان

لشگری تفرشی

دانشگاه یزد

یزد- ایران

 

0000-0003-2810-8390

صدیقه

لطفی

 

 

 

 

حجت

مهکویی

دانشگاه  نجف آباد اصفهان

اصفهان- ایران

 

0000-0002-7085-1834

افشین

متقی

دانشگاه خوارزمی تهران

تهران-

 

 

سعیده

مؤیدفر

دانشگاه میبد

میبد- ایران

 

0000-0001-9545-1354

مهدی

مودودی ارخودی

بزرگمهر قائنات

 

 

 

ندا

محسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID  Q-4258-2019

Scopus Author ID:57193677515

0000-0003-0691-9408

جعفر

معصوم پور سماکوش

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه- ایران

 

0000-0001-9914-2145

سعید

ملکی

دانشگاه شهید چمران

اهواز- ایران

 

0000-0001-6884-4259

ابوالفضل

مساعدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 15726000100

ResearcherID: T-3729-2017

ResearcherID: T-3729-2017

0000-0002-9698-5005

عباس

مفیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 37073104700

Scopus Author ID: 35338541500

0000-0002-5050-0033

میرنجف

موسوی

دانشگاه ارومیه

ارومیه-ایران

Scopus Author ID: 57204155021

0000-0002-4814-5351

سید محمد

موسوی بایگی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID: 13105051700

0000-0002-4446-4005

مسعود

مینائی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID: D-3131-2018

Scopus Author ID: 57189299078

 

0000-0001-6233-416X

حسین

میرزائی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

Scopus Author ID:57194332676

0000-0002-5278-309X

محمودرضا

میرلطفی

دانشگاه زابل

زابل- ایران

 

 

اسماعیل

نجفی

دانشگاه دامغان

دامغان- ایران

Scopus Author ID: 57224557174

 

0000-0002-8960-1376

مهدی

نوری پور

یاسوج

یاسوج- ایران

 

0000-0003-0315-2141

محسن

نوغانی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد- ایران

ResearcherID  ABB-3627-2020

Scopus Author ID:56613069400

0000-0002-6065-0502

علی

ولیقلی زاده

دانشگاه مراغه

مراغه- ایران

 

 

مجید

یاسوری

دانشگاه گیلان

گیلان- ایران

 

 

یدالله

یوسفی

دانشگاه مازندران

مازندران- ایران