نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت می‌باشد، منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه‌ریزی و تغییرات زیاد در ساختار فضایی شهرها و توسعه فیزیکی شده است. یکی از مشکلات عمده در برنامه‌ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین فضای مناسب توسعه فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش‌بینی برای نیازهای آینده می‌باشد. بنابراین توجه به جمعیت به عنوان اصلی‌ترین محرک تغییرات در آینده شهر بسیار حائز اهمیت است. به همین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت توسعه و رشد فیزیکی شهر تبریز با توجه به جمعیت و همچنین موانع رشد شهر تبریز است که به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی‌-‌کاربردی است. جهت گردآوری داده‌ها از از تصاویر ماهواره‌ای شهر تبریز و مطالعات اسنادی‌-کتابخانه‌ای بهره‌گیری شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از از طرح جامع تبریز و نقشه کاربری اراضی سال 1395 تبریز استخراج‌شده 1996 تا 2022 و نرم افزار GIS,ENVI و TERRSET و از روش ICM برای پیش بینی رشد شهری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد از که جهت توسعه شهر تبریز با توجه به عوامل طبیعی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و جهت توسعه در آینده را تغییر خواهد داد. با بررسی نقشه خروجی جهت توسعه مشخص گردید توسعه شهر تبریز در آینده در جهت شمال و شمال غرب خواهد بود. در نهایت با پیش بینی جمعیت شهر تبریز میزان رشد آنها با جمعیت پیش بینی شده تطبیق داده شده است.در خاتمه برای بهبود وضع موجود راهکارهای ارائه شده که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه‌ریزان شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image