نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی ، واحد بوشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر ، ایران.

2 هیات علمی

3 دانشجوی دکتری

چکیده

امروزه، مباحث توسعه پایدار یکی از حوزه های مورد توجه در جوامع مختلف است و در این بین، پایداری اجتماعی به دلیل تاثیر بالایی که می تواند بر سطح رفاه مردم داشته باشد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با وجود اهمیت زیاد، در مورد جوانب و ابعاد پدیده پایداری اجتماعی با توجه به شرایط بومی مناطق مختلف آگاهی محدودی وجود دارد و به نوعی پژوهش در این حوزه تا حدودی در تحقیقات علمی مغفول مانده است. از این رو، هدف تحقیق طراحی مدل توسعه پایدار اجتماعی بر اساس موانع اجتماعی در شهرستان بشاگرد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در زمره تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم(مضمون) برای طراحی مدل استفاده شد. بدین منظور با 20 نفر از اساتید و کارشناسان زمینه توسعه و پایداری شهری و اجتماعی در دانشگاه‌ها و سازمان میراث فرهنگی که با روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. براساس یافته‌ها پایداری اجتماعی شامل مولفه‌های کالبدی (امکانات شهری)، عدالت اجتماعی، آموزشی و پژوهشی و زیست‌محیطی و مشارکتی است. در بخش کمی به منظور تحلیل داده‌ها و تعیین سطوح و رتبه برخورداری شهرستان بشاگرد، از تلفیق تکنیک‌های آزمون تی و شاخص های توصیفی استفاده گردید. در این تحقیق جمعیت شهرستان بشاگرد در قالب دو منطقه شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین حجم نمونه نیز به جدول مورگان استناد شد و با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حداکثر تعداد نمونه معادل 384 نفر در نظر گرفته شده است. براساس یافته‌ها، خروجی آزمون تی نشان داد که در سطح معنی‌داری 95% فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و این بدین معنی است که، عوامل اجتماعی بر توسعه نیافتگی شهرستان بشاگرد موثر بوده است. همچنین براساس نتایج آزمون فرضیات، شهرستان بشاگرد از نظر ابعاد پایداری اجتماعی شرایط چندان مطلوبی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image