نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

زیست پذیری عوامل متعددی را دربر می‌گیرد که به شرایط محلی غالب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. امروزه زیست پذیری پیش نیاز زندگی سالم همراه با بقای اقتصادی و اجتماعی است، بنابراین برای بهبود کیفیت زندگی بسیار مهم است. در این راستا مفهوم اقتصاد دایره ای به عنوان پاسخی به کمبود منابع و به عنوان محرک گذر به سمت یک سیستم اقتصادی پایدارتر ترویج شده است. این مطالعه تأثیر اقتصاد دایره‌ای (بازیافت، تولید و مصرف مجدد) بر زیست پذیری اقتصادی با سنجش نقش کارآفرینی اجتماعی را بررسی می کند. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 80 نفر از کارآفرینان اجتماعی فعال کلان شهر تبریز که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند تشکیل می دهد و برای جمع آوری داده از پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته در این زمینه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها توسط نرم‌افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون T و ضرایب مسیر(B) نشان داده شد.

یافنه های پژوهش نشان می دهد ارتباط مستقیم و معنا داری بین مؤلفه‌های اقتصاد دایره ای(مصرف مجدد، تولید و بازیافت) با زیست پذیری اقتصادی(اشتغال و درآمد، هزینه خانوار و ارزش زمین و مسکن) در سطح معناداری 001/0 وجود دارد. همچنین تاثیر مثبت متغیر میانجی کارآفرینی اجتماعی بر زیست‌پذیری اقتصادی تایید شد(681/0=B). از این رو ضرورت کاهش استفاده از منابع طبیعی از طریق استفاده مجدد و بازیافت محصولات در راستای توجه ویژه به زیست پذیری اقتصادی و نقش کارآفرینان اجتماعی با تأثیر اجتماعی و زیست‌محیطی مثبت و توسعه مدل‌های کسب و کار نمایان می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image