نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک

2 مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک

چکیده

هدف: در چند دهة اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاستمداران زیادی را به خود جلب کرده است. در موضوع آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل آن، تحقیقات متعدد با نتایج متفاوت در ایران انجام گرفته که ترکیب و جمع‌بندی نتایج ِمربوط ما را به درک روشن‌تری از این واقعیت پراهمیت رهنمون خواهد ساخت. فراتحلیل حاضر با هدف شناسائی نقاط افتراق و اشتراک تحقیقات این حوزه و شناسائی مهمترین عوامل موثر بر آگاهی از حقوق شهروندی در ایران است.

روش: جمعیت آماری این تحقیق همه‌ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال‌های 1380 تا 1400 با موضوع آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل آن منتشر شده اند. ملاک انتخاب مقالات برای فراتحلیل، اندازه اثر عوامل بر آگاهی از حقوق شهروندی بوده است که در نهایت به انتخاب 22 مقاله معتبر انجامیده است.

یافته‌ها: نتایج فراتحلیل نشان می‌دهد اولاً آگاهی از حقوق شهروندی در ایران در حد متوسط است. ثانیاً از میان عوامل عدیده، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مصرف رسانه‌ای نسبت به سایر عوامل، تاثیر بیشتری بر آگاهی از حقوق شهروندی در ایران داشته است. ثالثاً تحلیل اندازه اثر نشان می‌دهد اثر معنادار مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مصرف رسانه‌ای بر آگاهی از حقوق شهروندی به ترتیب برابر 32/0، 27/0 و 26/0 بوده است. با توجه به تاثیر این متغیرها بر آگاهی از حقوق شهروندی می‌توان پیشنهاداتی مثل معرفی تشکل‌ها، انجمن‌ها سمن ها، سازمان های غیر دولتی و... در زمینه‌های مختلف به شهروندان و تشریح فعالیت های مختلف آنان برای افزایش میزان حضور در عرصه‌های عمومی؛ استفاده از ظرفیت‌های سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه هایی با موضوع شهروندی؛ و فراهم آوردن زمینة مناسب جهت مطالبة حقوق شهروندی از طریق برنامه های تلویزیونی، پیامکی و سامانه اینترنتی؛ ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image