نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 0

2 گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

3 گروه آموزشی جغرافیا،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تبریز

چکیده

برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاهان مرتعی با الگوریتم SEBAL

(مطالعه موردی: شهرستان اهر)

چکیده

در این پژوهش سعی شد در منطقه اهر که جنوب جنگلهای ارسباران قرار گرفته و دارای مراتع بیشماری از گونه های مختلف است میزان تبخیر و تعرق واقعی مراتع آویشن، نعناع و یونجه با استفاده از روشSEBAL محاسبه شود. برای این کار از 6 تصویر ماهواره لندست 8 در مابین سالهای 2017 تا 2020 که در دوره اولیه و پایانی رشد قرار داشتند استفاده شد و نتایج بدست آمده با روش پنمن مانتیث مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که براساس روش سبال محصول نعنا در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 29/5/2021 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 84/2 میلی متر در روز و محصول یونجه نیز در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 11/6/2019 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 49/3 میلی متر در روز دارا بوده است. همچنین در دوره پایانی رشد در روش سبال محصول نعنا در تاریخ 28/8/2018 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 18/6 میلی متر در روز و محصول آویشن نیز در دوره پایانی رشد محصول به تاریخ 19/7/2022 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 41/7 میلی متر در روز دارا بوده است. در نهایت براساس مقایسه‌های انجام گرفته میان روش‌های مورد مطالعه در دوره اولیه و پایانی رشد از نظر مجذور میانگین مربعات خطا، میانگین انحراف مطلق و ضریب تعیین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که روش سبال در مقایسه با روش پنمن مانتیث دارای میزان خطا با RMSE برابر با 717/0، MAD برابر با 658/0 و ضریب تعیین 84/0 میلی متر در روز می‌باشدکه قابل قبول است.کلید واژگان: تبخیر و تعرق،SEBAL ، مرتع، نیاز آبی، شهرستان اهر

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image