نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه معیارهای ملی می‌توانند جهت حرکت در زمینه‌های اصلی را نشان دهند، اما اقدامات تحول آفرین در زمینه شکوفایی به مداخلات در مقیاس‌های محلی‌تر نیاز دارد. در این شرایط شاخص‌ها به طور فزاینده‌ای به ابزاری مفید برای سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تبدیل شده‌اند. لذا بخش گردشگری و به ویژه گردشگری شهری نیز به منظور ارزیابی و سیاست‌گذاری درست و نیل به شکوفایی، نیازمند استفاده از شاخص‌های کارآمد می‌باشد. از این رو در پژوهش حاضر تبیین شاخص‌های مدل شکوفایی گردشگری شهری مد نظر قرار گرفته است. نوع پژوهش حاضر کاربردی- توسعه‌ای و اکتشافی می‌باشد و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. همچنین رویکرد حاکم بر آن از نظر ماهیت، تحلیل نظری است. در این پژوهش ابتدا ادبیات نظری در حوزۀ مرتبط با موضوع، با دیدگاهی ساختاری و سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است؛ در مرحله بعد از طریق روش دلفی، مؤلفه‌های تأثیرگذار در شکوفایی گردشگری شهری در ابعاد مختلف استخراج گردید. جامعه آماری این پژوهش را نخبگان، متخصصان و کارشناسان مدیریت شهری و گردشگری تشکیل داده‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 154 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب گردید و از نظرات آن‌ها استفاده شد. در گام بعد از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس کمترین مربعات جزئی در راستای اعتبارسنجی الگوی طراحی شده شکوفایی گردشگری شهری استفاده شده است. نهایتاً به کمک نرم‌افزار Smart-PLS3 از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به منظور اعتبارسنجی الگوی طراحی شده استفاده گردید. با انجام این فرآیند علمی، مؤلفه‌های تأثیرگذار در شکوفایی گردشگری شهری در ابعاد پنج گانه (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیرساختی، پایداری و نهادی) شناسایی گردید. نتایج نشان دهندۀ این است که الگوی ارائه شده دارای برازش قابل قبولی می‌باشد. در این رابطه بیشترین میزان میانگین واریانس استخراج شده مربوط به شاخص «اجتماعی- فرهنگی» با (81/0)، و کمترین مقدار آن مربوط به شاخص «اقتصادی» با (47/0)، بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image