نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

وجهه استنباط شده یک عامل عمده اثرگذار بر رقابت‌پذیری کشورهای مقصد است که بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب آن را مورد توجه قرار می دهند، لذا بخش اساسی از تبلیغات و برندسازی بر ارائه تصویر مقصد استوار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویر مقصد گردشگری بر ریسک درک شده و قصد رفتاری گردشگران داخلی برای بازدید مجدد از کویر مرنجاب می باشد. پژوهش از نوع کاربردی و جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه می باشد.حجم جامعه نمونه محاسبه شده توسط نرم افزار Sample Power با توان 08/0 و سطح اطمینان 95/0 در مجموع شامل 176 نفر برای جامعه گردشگران داخلی به صورت تصادفی در فصل پاییز و زمستان در محدوده کویر مرنجاب می باشد، برای تحلیل فرضیات از مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS استفاده ، همچنین برای بررسی بررسی اثر شاخص تجربه قبلی بازدید گردشگران بر وجهه استنباط شده آنها از آزمون F در نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که وجهه استنباط شده در ابعاد مختلف با توجه به آزمون F در سفر مجدد به کویر مرنجاب اثر گذار بوده است، همچنین بر اساس مدل معادلات ساختاری و بر اساس نظر گردشگران ریسک های امنیت و بهداشت با برازش 83/0 در علاقه به برگشت و بازدید مجدد مقصد مهمترین ریسک می باشند که باید در برنامه ریزی های سفر به منطقه کویر مرنجاب به این موارد توجه شود. این مطلب نشان می دهد که گردشگران از نظر فرهنگی(34/0) و زیرساختی(49/0) مشکلی برای بازدید مجدد ندارند در واقع ریسک ادراک شده در این دو شاخص بسیار پایین می باشد در مقابل ریسک ناشی از عدم رعایت بهداشت(95/0) و ایمنی(88/0) اثر بیشتری بر بازدید مجدد گردشگران در هر مدت زمان را در بر دارد که علت این امر با توجه به کمبود آب و سرویس های بهداشتی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image