نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه رازی و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرمانشاه

چکیده

پدیده مهاجرت بی‌رویه از روستا به شهر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران است. یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع این مشکلات تشویق برای مهاجرت معکوس به نقاط روستایی است. به همین دلیل شناخت عوامل موثر بر مهاجرت معکوس موضوع پژوهش‌های مختلف بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر مهاجرت معکوس از نقاط شهری شهرستان کرمانشاه به نقاط روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از حیث روش جمع‌آوری داده‌ها؛ در مرحله طراحی مبانی نظری، اسنادی و در مرحله جمع‌آوری داده‌ها، پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده‌ها نیز با کمک روش توصیفی - تحلیلی انجام می‌شود. جامعه آماری، خانوارهایی است که طی 5 سال اخیر به روستاهای شهرستان کرمانشاه مهاجرت نموده­اند. پرسشنامه‌ها بین 384 خانوار از جامعه آماری به صورت تصادفی توزیع شد که 371 پرسشنامه تکمیل شد. داده‌ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شده‌اند. با توجه به آزمون­های موجود، 9 عامل مورد مطالعه که توانسته‌اند 62 درصد از واریانس 38 گویه مربوط به عوامل موثر بر مهاجرت معکوس از نقاط شهری به روستایی را در شهرستان کرمانشاه تبیین نمایند به ترتیب عبارت است از: مسکن، هزینه - درآمد خانوار، عامل فرهنگی - زیستی، میزان دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، عامل کالبدی، فرصت­های شغلی در محیط روستایی، عامل تعلق و بومی بودن، جاذبه­های گردشگری و صنایع دستی و در نهایت کمترین عامل تاثیرگذار بر مهاجرت معکوس سیاست­های حمایتی دولت از روستائیان می­باشد. در بین متغیرها، فراهم بودن امکانات آموزشی برای فرزندان با بار عاملی 85 درصد و حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی در تامین بذر، کود، سم و...با بار عاملی 84 درصد، بیشترین تاثیر در مهاجرت معکوس دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image