نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی ،زاهدان،ایران

2 'گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بیرجند،بیرجند،ایران

چکیده

اهداف: هدف این پژوهش ارزیابی و شناسایی روند الگوهای تاریخی رشد شهر، شبیه‌سازی و پیش‌بینی اندازه و نحوه رشد آینده شهر زاهدان است؛ و به دنبال بررسی و شناسایی عوامل مداخله‌‌گر در تعیین جهت هوشمندانه محدوده‌های شهری و قصد پاسخ‌گویی به این سوال کلیدی است؛ که رشد محدوده شهری زاهدان مطابق با الگوهای تدارک و برنامه‌ریزی شده و همسان با جمعیت است یا خیر؟

روش: پژوهش حاضر از طریق جمع‌آوری داده‌های اسنادی و تصاویر سنجش‌از‌دور ماهواره لندست طی دوره-های ده‌ساله زمانی از 1370 تا 1400 و کاربست مدل SLEUTH-3R جهت بررسی روند رشد محدوده شهر در گذشته و پیش‌بینی آینده آن تا سال 1430 و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های مکانی GIS و Envi انجام شد.

یافته/نتایج: نتایج نشان داد روند رشد تاریخی شهر زاهدان بیشتر براساس رشد ارگانیک، رشد براساس گرایش به جاده و رشد مناطق شهری به صورت لبه‌ای و رشد آتی شهر به صورت درونی و سپس در کناره‌های بافت موجود خواهد بود. نتایج رشد آینده شهر زاهدان نشان داد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image