نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده

کشاورزی فراسرزمینی به خرید یا اجاره قطعات زمین در مقیاس بزرگ و بهره‌برداری از آنها در کشورهای دارای ظرفیت و پتاسیل مناسب از نظر امکانات و منابع تولید گفته می‌شود. در طول چند سال اخیر اقداماتی در زمینه‌ کشاورزی فراسرزمینی ایران صورت گرفته است، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اطلاعات زیادی در این زمینه در‌ دسترس نمی‌باشد. با گذشت چند سال از مطرح شدن بحث کشاورزی فراسرزمینی در کشور، هنوز از اجرای یک برنامه‌ریزی استراتژیک بلند مدت خبری نیست، لذا در این مطالعه با استفاده از دو مدلSWOT و QSPM، تحلیل راهبردی کشاورزی فراسرزمینی کشور ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع متوالی اکتشافی می‌باشد. برای تعیین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای کشاورزی فراسرزمینی و همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی جهت رفع نقاط ضعف و کاهش اثرات تهدیدها و همچنین تقویت نقاط قوت و سودمند شدن از فرصت‌های موجود از مدل SWOT استفاده شده است. استراتژ‌ی‌های ارائه شده نیز بر اساس ماتریس کمی برنامه‌ریزی استراتژیک(QSPM) به منظور ارتقای کیفیت کاری و مدیریت زمان بررسی و اولویت‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به امتیازات کسب شده توسط ماتریس عوامل داخلی(013/2 از 4) و ماتریس عوامل خارجی(454/2 از 4)، استراتژی‌های مناسب برای کشاورزی فراسرزمینی ایران استراتژی‌های الگوی تدافعی می‌باشد. در میان استراتژی‌های مختلف الگوی تدافعی، استراتژی WT3 مربوط به اجرایی و عملیاتی نمودن آیین‌نامه و سیاست‌گذاری‌های کشاورزی فراسرزمینی به منظور افزایش کارآمدی سازمان‌های متولی مانند سازمان جهاد کشاورزی دارای بیشترین امتیاز و اولویت اول شناخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image