نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

چکیده

ز جمله راهبردهای توسعه جامعه عشایری، اسکان عشایر است که می‌تواند اثار و پیامدهای مختلفی بر جای گذارد. پیامدهای اجرای طرح اسکان به طور کلی می‌تواند بر کیفیت زندگی عشایر در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی اثرگذار باشد. هدف این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان در کیفیت زندگی عشایر شهرستان خواف در چهار کانون چاه زول، بنیاباد، نهور و ده خطیب است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ,و نوع تحقیق کاربردی است. در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق بر اساس آمار سال 1397 شامل779 خانوار بوده که طبق فرمول کوکران، تعداد 258 نمونه محاسبه و جهت انتخاب خانوارها از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های tتک نمونه ای ،فریدمن ومدل تصمیم گیری چند معیاره Vikor استفاده شده است. یافته های بررسی میانگین ‏‌اثرات اقتصادی- اجتماعی اجرای‌طرح‌های اسکان، نشان داد که بیشترین میانگین در بعد اقتصادی به کانون ده خطیب با میانگین 3.96 و کم‌ترین میانگین نیز متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.59 و در بعد اجتماعی بیشترین میانگین مربوط به کانون ده خطیب با میانگین 4.29 و کمترین میانگین نیز متعلق به کانون بنیاباد با میانگین 3.98 بوده است. همچنین نتایج اولویت بندی با مدل ویکور نشان داد که کانون‌های نهور و ده خطیب با عنایت به شاخص‌های آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح اسکان بر بهبود کیفیت زندگی در بین کانون های موردمطالعه نهور و ده خطیب در بهترین رتبه و چاه زول و بنیاباد در پایین‌ترین رتبه قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image