نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصهان

چکیده

بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادیِ روستا مربوط به مشاغل خانگی و کارآفرینی در این عرصه میباشد و کارآفرینی درحوزه مشاغل خانگی و استفاده از ظرفیتهای طبیعی و انسان ساخت در گرو فراهم شدن پیشرانهاست. پژوهش حاضر به منظورِ مطالعه پیشرانهای انسانی کارآفرینیِ مشاغل خانگی و تاثیر آن بر توسعه پایدار در روستاهای دهستان جرقویه وسطی انجام پذیرفته است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روشهای اسنادی - پیمایشی است. تکنیک WASPAS نشان داد که ابعاد مختلف پیشرانهای انسانی در روستای پیکان (در این روستا، Qi معادل 11/0 می باشد ) بیشترین تاثیر را در روند توسعه کارآفرینی درحوزه مشاغل خانگی داشته است. بر اساس شاخصهای تنوع بخشی به اشتغال محلی، تنوع بخشی به درآمد خانوار، مدیریت منابع،‌ ریسک پذیری، خلاقیت و آینده نگری و با کمک تکنیک CODAS تاثیرات کارآفرینی بر توسعه مشاغل خانگی روستایی پایدار مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و نتیجه این تکنیک نشان داد که تاثیر کارآفرینی بر توسعه مشاغل خانگی روستایی پایدار در روستاهای حبیب آباد و پیکان بیش از سایر روستاهای دهستان جرقویه وسطی بوده است. درمرحله آخر، با استفاده ازتکنیک ARAS، میزان پایداری روستاهای دهستان جرقویه وسطی در ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. با توجه به میزان Ki، روستاهای حبیب اباد و پیکان در بین سایر روستاهای منطقه مورد مطالعه از لحاظ پایداری در رتبۀ اول قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image