نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

یکی از معضلاتی که امروزه گریبان‌گیر بیشتر شهرهای جهان است، ظهور و شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی است. محقق درصدد است تا نقش توسعه کسب‌وکار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه‌نشین شهرک سعدی شیراز را بررسی کند. نوع تحقیق توصیفی علی و معلولی بود. روش تحقیق میدانی بود و جامعه آماری همه‏ شهروندان ساکن در منطقه حاشیه‌نشین شهرک سعدی در طول بازه‌های زمانی مختلف بودند. حجم نمونه پس از بررسی و مطالعات اولیه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که به‌صورت غیرتصادفی هدفمند و شیوه نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای تصادفی بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ معادل 86/0 بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش توسعه کسب‌وکار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه‌نشین شهرک سعدی شیراز تبیین‌شدنی است؛ یعنی با توسعه کسب‌وکار محلی افزایش اشتغال اتفاق خواهد افتاد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌های درونی عوامل حمایتی-ترغیبی، زیرساختی، تأمین مالی، این عوامل نسبت به یکدیگر دارای اولویت‌های متفاوتی‌اند و هرکدام به‌نحوی اثر دارند. پیشنهاد می‌شود، با ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ حاشیه‌نشین منطقه سعدی در برنامه‌ریزی‌های ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺎﻟبدی، ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺎﻟﻲ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﻴﻼت و وام ﺑـﺮای افزایش اشتغال و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اولویت‌های گروه‌های بیکار و کم‌درآمد در ﻧﻈﺎم برنامه‌ریزی استان فارس، اقدام کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. احمدی، ا. (1390). انتظارات و مطالبات حاشیه‌نشینان (رساله دکتری). دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 2. پاسخی، م.، رئیس‌پور، ش.، و سالار، ی. (1395). راهکارهای خودیاری سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونه موردی: محله عباس‌آباد شهر سنندج). اولین همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری، به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، دانشگاه کردستان.
 3. رحمانی، س. (1398). بررسی محلات حاشیه‌ای استان فارس از منظر کاری (پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران.
 4. رزمجو، م.، و مقصودی، ط. (1398). طراحی الگوی پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد اجتماعی مددجویان کمیتۀ امداد امام خمینی (ره). مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(2)، 23-39.
 5. قادری، ر.، امیدوارفر، س.، و بدلی، س. (1397). تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی در فرایند شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین و راهکارهای رویارویی با این پدیده با تأکید بر توانمندسازی. دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، 3(1)، 13-22.
 6. کریمیان بستانی، م.، میر، م.، و شهرکی، د. (1399) تحلیل عوامل مؤثر در پایدار سازی کسب‌وکارهای خرد سکونتگاه‌های غیررسمی (موردمطالعه: محله شیرآباد زاهدان). فصلنامه مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 6(4)، 1-12.
 7. مرادی، م. ع. (1398). طراحی الگوی بهبود محیط کسب وکار شهر تهران. نشریه اقتصاد و مدیریت شهری، 7(2)، 93-114.

 

 1. Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship: Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-
 2. Alexander, D. (2002). Principles of emergency and managements. Oxford: Oxford University Press.
 3. Armiah, B. C. (2012). Slums as expressions of social exclusion: explaining the prevalence of slums in African countries. United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT). Nairobi. Kenya. Pp 19-20. Retrived from http:// www.oecd.org/ dev/ pgd/ 46837274. pdf
 4. Bican, B. (2009). Urban poverty and planning in Asia. World Bank Analytical Urban Geography. P. 74.
 5. Claude Bolay, J. (2010). Slums and urban development: Questions on society and globalization. The European Journal of Development Research, 18(2), 284–298. 33.
 6. DeTienne, D., & Chandler, G. (2004). Opportunity identification and its role in the entrepreneurial classroom: A pedagogical approach and empirical test. Academy of Management Learning and Education, 3(3), 242-257.
 7. Dwyer, D. C. (1970). City in the third world. London: Macmillan.
 8. Eibenstein, H. (1968). Entrepreneurship and development. The American Economic Review, 58(2), 72-83.
 9. Eldering, L., & Knorth, J. E. (2007). Marginalization of immigrant youth and risk factor in their everyday lives: The European experience. Journal of Child and Youth Car Forum, 27(3), 153-169.
 10. Fowles, R., & Merva, M. (1996). Wage inequality and criminal activity: An extreme bounds analysis for the United States, 1975–1990. Criminology, 34, 163–182.
 11. Hanink, D, (2007). Application of urban economy. Oxford: Oxford University Press.
 12. Hazarika, I. (2010). Women’s reproductive health in slum populations In India: Evidence from NFHS-3. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 87(2), 264-277.
 13. Izutsu, T., & Tsutsumi, A. (2009). Handbook of disease burdens and quality of life measures (Quality of life of urban slum residents). New York: Springer.
 14. Kovandzic, T., Vieraitis, L, M., & Yeisle, M. R. (1998). The structural covariates of urban homicide: Reassessing the impact of income inequality and poverty in the post-Reagan era. Criminology, 36, 569–599
 15. Leibenstein, H. (1968) Entrepreneurship and development. The American Economic Review, 58(2), 72-83.
 16. Lemma, T., Richard, S., & Monika, K. (2008). A participatory approach to monitoring slum condition. Tanzania: ICT Publication Series.
 17. Magar, V. (2003). Empowerment approaches to gender-based violence: Women's courts in Delhi slums. Women’s Studies International Forum, 26(6), 509-523.
 18. Markman, G. D., Gianiodis, P. T., Phan, P. H., & Balkin, D. B. (2004). Entrepreneurship from the ivory tower: do incentive systems matter. The Journal of Technology Transfer, 29(3–4), 353–364.
 19. Messner, S. F. (1982). Poverty, inequality, and the urban homicide rate. Criminology, 20, 103–114.
 20. Sanghera, J. (2003). The new borderlanders: Enabling mobile women and girls for safe migration and citizenship rights. Presented at the consultative meeting on migration and mobility and how this movement affects women, World Matitime University, Malmo, Sweden.
 21. Seigel, L., & Senna, J. (1997). Juvenile Delinquency (6th). Eagan: Minnesota: West Publishing Company.
 22. Shaw, Clifford R., & Mckay, Henry D. (2012). The social disorganization theory. Center for Spatially Integrated Social Science, Retrieved from ssiss.org/ classics/ content/66.
 23. Sheuya, S. A. (2008), improving the lives of people living in slums. New York Academy of Science, No. 1136. 20- Retrieved from www.sci.org.ir
 24. Theodoraki, C., & Messeghem, K. (2017). Exploring the entrepreneurial ecosystem in the field of entrepreneurial support: A multi‐level approach. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 31, 47-66.
 25. Van de Ven, (1993). The development of an infrastructure for entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 8(3), 211–230.
 26. Williams, K. R, (1984). Economic sources of homicide: Reestimating the effects of poverty and inequality. American Sociological Review, 49, 283–289.
 27. Zedner, L. (2007). Democracy, society and the government of security. Theoretical Criminology, Book Review, 11(1), 137-140.
CAPTCHA Image