نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی،مرودشت، ایران

چکیده

یکی از معضلاتی که امروزه گریبان گیر بیشتر شهرهای جهان است ظهور و شکل گیری پدیده حاشیه نشینی است. محقق در صدد است تا نقش توسعه کسب و کار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه نشین شهرک سعدی شیراز را بررسی نماید. نوع تحقیق توصیفی علی و معلولی است. روش تحقیق میدانی و جامعه آماری شامل همه‏ی شهروندان ساکن در منطقه حاشیه نشین شهرک سعدی در طول بازه های زمانی مختلف می‏باشد. حجم نمونه پس از بررسی و مطالعات اولیه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که به صورت غیر تصادفی هدفمند و شیوه نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ معادل 86/0 می‌باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نقش توسعه کسب و کار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه نشین شهرک سعدی شیراز قابل تبیین است یعنی با توسعه کسب و کار محلی افزایش اشتغال اتفاق خواهد افتاد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت با توجه به میانگین رتبه‌ای مولفه های درونی عوامل حمایتی – ترغیبی، زیر ساختی، تامین مالی این عوامل نسبت به یکدیگر دارای اولویت های متفاوتی بوده و هر کدام به نحوی اثر دارند. پیشنهاد می‌شود با ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﻧﺸـﻴﻦ منطقه سعدی در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰی ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺎﻟبدی و ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺎﻟﻲ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﻴﻼت و وام ﺑـﺮای افزایش اشتغال و ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ی ﮔﺮوﻫ ﻬﺎی بیکار و ﻛﻢ درآﻣﺪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی استان فارس؛ اقدام کرد .
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image