بررسی وضعیت امکانات مسکن شهری و میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیای انسانی ، دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیای انسانی ، دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران

چکیده

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه در دهه‌های اخیر با روند رو به گسترش شهرنشینی و مشکلات آن به‌خصوص در بخش مسکن مواجه گردیده است. تأمین مسکن در چند دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین معضلات اقشار گوناگون به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد بوده است. این مقاله به بررسی وضعیت تسهیلات و امکانات مسکن و رابطه با میزان رضایت از محیط زندگی در منطقه 9 تهران می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش پرسشنامه‌ای شاخص‌های پژوهش از میان ساکنان منطقه جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزار SPSS با استفاده از آزمون T تک نمونه‌ای و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نشان می‌دهد که از نظر ساکنان وضعیت تسهیلات مسکن در منطقه 9، در برخی شاخص‌ها نامناسب و در برخی شاخص‌ها دارای وضعیت متوسطی است. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نیز نشان می‌دهد که متغیر کفایت امکانات موجود در محله (901/0)، میزان هزینه‌های مسکن (854/0) و وجود امکانات (آب، برق، گاز و تلفن) (741/0)؛ دارای بیشترین اهمیت برای رسیدن به رضایت از محیط زندگی می‌باشند. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون با استفاده از روش Stepwise نیز نشان می‌دهد که 10 متغیر از میان 14 متغیر با همبستگی بالا تأیید شدند و به ترتیب اهمیت؛ شاخص‌های کفایت تخصیص فضا در ملک مسکونی (67/0)، وجود امکانات (آب، برق، گاز و تلفن)(73/0)، عمر واحد مسکونی (50/0)، میزان هزینه‌های مسکن (85/0)، استاندارد مصالح ساختمانی (42/0) بیشترین درصد تأثیرگذاری را در میان متغیرها نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات