تحلیل موانع گرایش زنان روستایی به مشارکت در مدیریت اجرایی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زنجان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 اصفهان

چکیده

یافته ها/ نتایج: نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه مردم محلی، موانع نهادی و سازمانی با میانگین رتبه ای 32/3 و موانع موانع اقتصادی- مالی 72/2 بیشترین و کمترین علل را به خود اختصاص داده اند . از طرف دیگر، دیدگاه مدیران محلی نشان داد موانع نهادی و سازمانی با میانگین رتبه ای 47/3 و موانع اطلاعاتی و ارتباطی 57/2 بیشترین و کمترین علل را در عدم مشارکت زنان در مدیریت اجرای روستاها را به خود اختصاص داده اند. نتایج آزمون تحلیل عاملی از یک سو، از دیدگاه مردم محلی نشان داد که عامل های موانع فردی و شخصیتی با مقدار ویژه 251/2، موانع محیط اجتماعی و فرهنگی با مقدار ویژه 550/1، موانع نهادی و سازمانی با مقدار ویژه 363/1، موانع اطلاعاتی و ارتباطی با مقدار ویژه 119/1 و موانع اقتصادی- مالی با مقدار ویژه 086/1 را به خود اختصاص دادند و از سودی دیگر، از دیدگاه مدیران محلی ، موانع محیط اجتماعی و فرهنگی با مقدار ویژه 558/3؛ موانع فردی و شخصیتی با مقدار ویژه 303/3؛ موانع نهادی و سازمانی217/2؛ موانع اطلاعاتی و ارتباطی با مقدار ویژه 992/2؛ موانع اقتصادی- مالی با مقدار ویژه 717/2 را به خود احتصاص دادند.
نتیجه گیری: نتابج نشان داد که موانع فراوانی برای گرایش زنان روستایی به مشارکت د در منطقه مورد مطالعه وجود داد و یافته های تحقیق آن را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات