واکاوی اثرات ایجاد صندوق اعتباری خرد برتوسعه اشتغال پایدارمناطق روستایی (مطالعه موردی : شهرستان های رزن و فامنین استان همدان ) ...

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

2 گروه جغرافیا دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران .

3 گروه جغرافیا دانشکده جغرافیا و علوم برنامه ریزی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران .

چکیده

اهداف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان تاثیر ایجاد صندوق های اعتباری خرد در بهبود اشتغالزایی منطقه و بر اساس مشارکت مردم محلی می باشد .
روش : نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد .برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد . جامعه آماری این پژوهش 4609 خانوار ساکن در روستاهای شهرستان رزن و فامنین بود که از طریق فرمول کوکران تعداد 360 خانوار به عنوان نمونه آماری با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای سنجش روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه ) از نظرات متخصصین و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ که در حد بسیار مناسب بالای( 87/ .) بود استفاده شد . برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آماره t تک نمونه ای ، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره ، آزمون کولموگروف –اسمیرنف ، واریانس یک طرفه و آزمون توکی) استفاده شد .
یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی مربوط به شاخص های گسترش کسب و کار در روستا و توانایی ایجاد کار و خود اشتغالی روستاییان به ترتیب با بتای 300/ . ، 264/ . ،237/ . می باشد . بنابراین راه اندازی صندوق اعتباری خرد باعث رونق اشتغال و به ماندگاری خانوارها در روستا کمک می کند . همچنین مشارکت آنان در فعالیت های اقتصادی بیشتر شده و در پی آن پیشرفت و آبادانی برای روستا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اجتماعی ، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست به دنبال دارد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات