تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دیپلماسی مرزی از جمله زیربخش­های مبحث پارادیپلماسی (دیپلماسی موازی) است که در طی دهه­های اخیر متناسب با افزایش پیوند بین فضاهای جغرافیایی و بازیگران برجسته شده است. هدف در پیش­گیری دیپلماسی مرزی افزایش کنش­های مثبت در منطقه مرزی مبتنی بر ظرفیت­های محلی این فضاها جهت بهبود شرایط مناطق مرزی و توسعه آنها است. جهت دستیابی به دیپلماسی فعال در گام نخست باید بتوان پارامترهای موثر بر آنها را شناخت و در گام دوم بتوان آنها را متناسب با شرایط زمانی و مکانی، نیازها و رویکردها، و از همه مهمتر مبتنی بر میزان ارزش آنها برای بازیگران هم پیوند مورد استفاده قرار داد. بر این مبنا، تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه داده­های کتابخانه­ای و پرسشنامه­ای با روش فریدمن، همبستگی و رگرسیون صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان دهنده آن است که پارامترهای مرزی با دیپلماسی مرزی رابطه مستقیم و به شدت موثری دارند و در توسعه و بهینه سازی فضاهای مرزی نقش بسزایی دارند.