ارزیابی و تحلیل ابزارهای مدیریت یکپارچة بافت تاریخی کلان شهرهای ایران (مطالعة موردی: کلان شهر شیراز)

نوع مقاله : پژوهشی-مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 اصفهان

3 دانشگاه تکنولوژی وین اتریش

چکیده

اهداف: هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل ابزارهای مدیریت شهری اثرگذار بر مدیریت یکپارچة بافت تاریخی شهر شیراز و اثرات و نقش هرکدام از این ابزارها (سازمان و تشکیلات، قوانین و مقررات، منابع مالی و غیره) بر مدیریت شهری این بخش از کلان شهر شیراز می باشد.

روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای استخراج گردیده است. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه می باشد که از طریق روش گلوله برفی در میان جامعه آماری توزیع گردیده است. تحلیل آماری داده ها نیز از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Amos Graphic و همچنین Smart PLS و با استفاده از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور و کوواریانس محور صورت گرفته است.

یافته‌ها/ نتایج: میانگین متغیرهای پژوهش در وضعیت موجود پایین تر از حد متوسط قرار دارد و نتایج معادله ساختاری نشان می دهد که همه ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی بافت تاریخی شهر شیراز تأثیر مستقیم دارند. در این میان نقش عوامل سازمانی و قانونی پررنگ‌تر از سایر ابزارها می‌باشد.

نتیجه‌گیری: برای تحقق مدیریت یکپارچة شهری در بافت تاریخی شهر شیراز همة ابزارهای مدیریت شهری باید تقویت شوند. ازجمله باید خلأ قوانین موجود برطرف گردد و هم‌افزایی درون و میان نهادی تقویت گردد و از زیرساخت های اطلاعاتی ازجمله WebGIS و SDI جهت تسهیل این امر استفاده مفید و مؤثر صورت پذیرد.