عوامل کلیدی موثر در تقویت توسعه پایدار گردشگری روستایی در استان مازندران با رویکرد سناریو مبنا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

10.22067/geography.v18i1.85282

چکیده

اهداف: هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل موثر گردشگری روستایی و بررسی میزان و نحوه اثر­گذاری آنها بر وضعیت آینده توسعه پایدار گردشگری مناطق روستایی در منطقه مورد مطالعه است که می­تواند راهنمای برای تدوین راهبردهای اجرایی، سیاست­گذاری و برنامه­ریزی و تحقق آینده مطلوب زیست­پذیری برای روستاهای این استان باشد.

روش­: نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده کتابخانه و میدانی(­پرسشنامه و مصاحبه) با کارشناسان در چهارچوب مدل دلفی جمع­آوری شده است. جامع آماری این تحقیق­40 نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و اساتید دانشگاه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار­MICMAC و Morphol  استفاده شده است.

یافته/نتایج: یافته­های تحقیق نشان داد که که با 2 بار تکرار چرخش داده­ای، شاخص پرشدگی به‌دست‌آمده برابر با 94/89 است، که این امر مبین ضریب بالای تأثیرگذاری متغیرها و عوامل انتخاب‌شده بر یکدیگر است. همچنین بر 921 ارزش محاسبه‌شده، تعداد 317 مورد با بالاترین حجم، دارای بیشترین میزان اثر­گذاری مستقیم بر دیگر شاخص­ها پژوهش بوده است.

نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق نشان داد، سناریو اول با داشتن اینرسی 12/50 به‌عنوان محتمل‌ترین و مقاوم‌ترین سناریو در برابر تغییرت احتمالی (مثبت و منفی) شناسایی شد.

عنوان مقاله [English]

*

نویسنده [English]

  • Zahra Sharifinia
چکیده [English]

Aims: The main purpose of this research is to identify the effective factors of rural tourism and to assess their extent and their impact on the future status of sustainable rural tourism development in the study area which can guide the formulation of executive strategies, policies and programs. Planning and realizing the future of viability for the villages of this province.
Method: The type of applied research and methodology used in library and field research (questionnaire and interview) with experts were collected within the Delphi model. The statistical population of this study was 40 experts from the University Cultural Heritage and professors. MICMAC and Morphol software were used for data analysis.
Results: The results showed that with two replications of data rotation, the obtained filling index was 89/94, which indicates the high coefficient of influence of the variables and selected factors on each other. Also, out of 921 calculated values, 317 cases with the highest volume had the most direct effect on the other indicators.
Conclusion: The results of this study showed that the first scenario with 50.12 inertia was identified as the most probable and most resistant scenario to possible change (positive and negative).