تحلیل عوامل تاثیرگذار در باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 هنر اصفهان

10.22067/geography.v18i1.71423

چکیده

اهداف: باززنده سازی به سرزندگی و بهبود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی بافت های فرسوده و تاریخی شهرها کمک شایان توجهی می نماید. در این میان گردشگری نقش بارزی در باززنده سازی بافت های تاریخی ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر تحلیل عوامل تاثیرگذار در باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری است.

روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مدل هایی نظیر تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل ساختاری است. برای سنجش روایی و پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه ها، روایی همگرا و واگرا، ضرایب معناداری z و معیار R2، معیار Q2 و GoF استفاده شده است.

یافته ها و نتایج: مقدار ضرایب بارهای عاملی(55/0)، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (بیشتر از 7/0 )، روایی همگرا (AVE) و روایی واگرا(5/0 )، مقدار آماره t (بیش از 96/1)، مقادیر R2 (بالای 699/0)، مقدار Q2(بیشتر از 35/0) و مقدار GoF(59/0) نشان دهنده برازش قوی مدل پژوهش است. رابطه مستقیمی بین متغییرهای هفت گانه پژوهش مشتمل بر « منابع مالی، عوامل قانونی، مشارکت ساکنان، عوامل فرهنگی، برنامه کوتاه مدت و موضعی، برنامه جامع و بلند-مدت و مدیریت شهری» و باززنده سازی بافت تاریخی شهر گرگان با رویکرد توسعه پایدار گردشگری وجود دارد چرا که این امر با سطح اطمینان 95% و مقدار آماره t (بیش از 96/1) اثبات شده است.

عنوان مقاله [English]

Influencing Factors Analysis in Historical Context Regeneration of Gorgan city with the Sustainable Tourism Development Approach

نویسندگان [English]

  • Fateme rezaei talarposhti 1
  • Ali Zangiabadi 2
  • Mahin Nastaran 3
1 University of Isfahan
2 University of Isfahan
3 University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: Regeneration has help to liveliness and economic, social, cultural and physical improvement of urban historic and worn-out texture. In the meantime, tourism plays a significant role in historical textiles regeneration. Accordingly, the purpose of this paper is Influencing Factors Analysis in Historical Context Regeneration of Gorgan city with the Sustainable Tourism Development Approach.
Method: The research method is descriptive-analytical and using models such as factor analysis, path analysis and structural model. It was used from Cronbach's alpha and composite reliability of constructions, convergent and divergent validity, z coefficients and R2 criteria, Q2 and GoF criteria for questionnaire validity and reliability test.
Findings and Results: The coefficients of factor loadings (0/55), Cronbach's alpha coefficients and combined reliability (more than 0/7), convergent validity (AVE) and divergent validity (0/5), t (more than 1/96) , R2 values (above 699/0), Q2 values (more than 0/35), and GoF (0/59) have represents the strong suitability of the research model. there is a direct relationship between the seven variables of research including "financial resources, legal factors, residents' participation, cultural factors, short-term and local program, comprehensive and long-term program and urban management" and historical context regeneration of Gorgan city with the sustainable tourism development approach, as it is proved with %95 confidence level and t (more than 1/96).