تحلیل عوامل محلی و خانوادگی ناپایداری معیشت در نواحی روستایی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان سراوان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 سیستان وبلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22067/geography.v18i1.84086

چکیده

اهداف: شناسایی عوامل معیشتی و به خصوص در مناطق مرزی شرق کشور که در شرایط ناپایداری قرار دارند، برای موفقیت سیاست­های کاهش فقر و پایداری معیشت بسیار مهم است. هدف این مطالعه بررسی عوامل محلی و خانوادگی ناپایداری معیشت روستاهای مرزی بوده است.

روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. برای شناسایی عوامل محلی از روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و مصاحبه با مطلعان محلی استفاده شد. برای بررسی عوامل خانوادگی و گردآوری داده­های کمی از پرسش­نامه استفاده شد. در این قسمت جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان سراوان بود (25986N=). با استفاده از فرمول کوکران 370 خانوار به عنوان نمونه در بخش کمی انتخاب شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های کمی از مدل لجستیک باینری (روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون) و آمار توصیفی استفاده شد.

یافته­ها: یافته­های ارزیابی مشارکتی نشان داد که در بین عوامل محلی، ضعف منابع طبیعی و در بین عوامل خانوادگی عوامل اقتصادی (632/0)، و عوامل طبیعی (540/0) به ترتیب بیشترین اثرات را بر ناپایداری معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان سراوان داشته­اند.

نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که ضعف منابع طبیعی، نامناسب بودن زیرساخت­های تولیدی و خدمات و امکانات عمومی، عوامل اقتصادی و طبیعی نامناسب بیشترین اثرات را با ناپایداری معیشت روستاییان داشته است. در واکنش به ناپایداری معیشتی، خانوارها پرداختن به مشاغل کاذب مانند قاچاق سوخت و کالا را انتخاب کردند.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Local and Family Factors of Livelihood Instability in Border Rural Areas (Case study: Saravan township)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hadi Tayebnia 1
  • mehrshad toulabi nejad 2
  • Ibrahim Hussein Bor Hussein Bor 2
چکیده [English]

Various factors affect the livelihoods of rural households. These factors may have beneficial effects on livelihood opportunities and contribute to their livelihood sustainability; or it may have negative effects on livelihood opportunities and cause instability and instability of livelihoods. The identification of livelihood factors, especially in the eastern border areas of the country that are in a state of instability, is very important for the success of poverty reduction and livelihoods policies. Therefore, the purpose of this study was to investigate the local and family factors of shaking and instability of livelihoods in border villages. The aim of the present study, functional and combination method (qualitative and quantitative) is. Rural participatory evaluation and interview were used to identify the local factors. A questionnaire was used to survey family factors and collecting quantitative data. The statistical population of rural households is township Saravan (N= 25986). Using the Cochran formula, 370 households were selected as samples. To analyze the quantitative data, a binary logistic model (LM-Newton-Marcard-Raphson method) and descriptive statistics were used. The results of identifying local factors showed that the weakness of natural resources, inappropriate production of infrastructure, services, and public facilities, and among the family factors of the unsuitable economic and natural factors, had the most relationship with the rural liveliness instability. In response to livelihood instability, households chose to deal with false jobs, such as smuggling fuel and goods. The results of the research can be used to identify the factors of rural liveliness instability and poverty reduction and livelihood sustainability in the villages of the region and the country.