برآورد حداکثر انرژی پتانسیل باد در استان لرستان با استفاده از داده های ماهواره ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقلیم شناسی دانشگاه لرستان،لرستان،ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان،لرستان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان ،لرستان،ایران

چکیده

اهداف: هدف این پژوهش برآورد و ارزیابی انرژی پتانسیل باد در سطوح 30 ، 50 و 100 متری از سطح زمین در 8 ایستگاه انتخاب شده در استان لرستان می باشد.
روش: روش شناسی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار کمی _تحلیلی است. برای رسیدن به این مهم از داده های بازکاوی شده ی ماهواره ای از مدل MERRA- 2Modelدر دوره ی زمانی (2019-2000) استفاده شده است. در این پژوهش نرم افزار Windographer مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها/ نتایج: نتایج حاصل شده نشان می دهد که در همه ی ایستگاهها توان چگالی باد بیش از 40 وات بر متر مربع در ساعت می باشد. در سطح 30 متری از سطح زمین ، بیشترین سرعت باد به میزان 9/4 متر بر ثانیه با توان چگالی 127وات بر متر مربع در ساعت در ایستگاه بروجرد و کمترین سرعت باد در ایستگاه کوهدشت 4/3 متر بر ثانیه با توان چگالی43 وات بر متر مربع در ساعت محاسبه شد. در سطح 50 متری از سطح زمین نیز بیشترین سرعت باد در ایستگاه بروجرد 3/5 متر بر ثانیه با توان چگالی 157 وات بر متر مربع در ساعت و کمترین سرعت باد در ایستگاه کوهدشت با 6/3 متر بر ثانیه با توان چگالی 54 وات بر متر مربع در ساعت می باشد. در سطح 100 متری از سطح زمین بیشترین سرعت باد در ایستگاه بروجرد 3/6 متر بر ثانیه با توان چگالی 210 وات بر متر مربع در ساعت و کمترین سرعت باد در ایستگاه کوهدشت 4 متر بر ثانیه با توان چگالی 72 وات بر متر مربع در ساعت برآورد گردید.
نتیجه گیری : می توان نتیجه گرفت که در ایستگاههای بروجرد ، الشتر، نورآباد ، ازنا و کمالوند در سطوح 30 ،50 و100 متری و در ایستگاههای الیگودرز، کوهدشت و دورود فقط در سطح 100 متری از سطح زمین برای احداث نیروگاه بادی یا مزارع بادی مناسب می باشد. بنابراین احداث مزارع بادی در استان لرستان صرفه اقتصادی دارد و می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز را تامین کند و بدین طریق از انرژی تجدیدپذیر باد در این استان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Maximum Wind Potential Energy in Lorestan Province Using Satellite Data

نویسندگان [English]

  • * * 1
  • * * 2
  • * * 3
1 *
2 *
3 *
چکیده [English]

Aims: The purpose of this study was to estimate and evaluate wind potential energy at 30, 50 and 100 m from 8 selected stations in Lorestan province.
Methodology: The methodology of the present study is applied in terms of purpose and in terms of nature and method of work - quantitative. To achieve this, satellite-based data from the MERRA-2Model model over the period of time (2019-2000) were used. Windographer software was used in this study.
Results / Results: The results show that the power density of all stations is more than 40 W / m 2 / h. At 30 m above ground level, the highest wind speed of 4.9 m / s with a power density of 127 W / m at Boroujerd Station and the lowest wind speed at Kuhdasht Station of 3.4 m / s at 43 W / m. The square was calculated per hour. At 50 m above ground level, the highest wind speed at Boroujerd station was 3.5 m / s with a power density of 157 W / m 2 and the lowest wind speed at Kuhdasht station at 3.6 m / s with a density of 54 W / h. The square meter is around the clock. At 100 m above ground level, the highest wind speed at Boroujerd station is 6.3 m / s with a power density of 210 W / m 2 and the lowest wind speed at Kuhdasht Station at 4 m / s with a power density of 72 W / m 2. Estimated.
Conclusion: It can be concluded that in Boroujerd, Alashtar, Noorabad, Azna and Kamalvand stations at 30, 50 and 100 m levels and in Oligodarz, Kouhdasht and Doroud stations only 100 m above ground level for proper wind power plant or wind farms. is. Therefore, the construction of wind farms in Lorestan province is economical and can provide part of the energy needed by using renewable wind energy in this province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Wind Power
  • Windographer Software
  • Wind
  • Renewable Energy