تبیین و ارزیابی شاخص‌های پردازش و بازیافت پسماند در راستای توسعه پایدار شهری(مورد پژوهی: شهر یزد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

یزد

چکیده

چکیده یکی از بهترین گزینه‌ها در مدیریت پسماندهای جامد شهری، پردازش و بازیافت آن است. این مهم  باعث صرفه‌جویی در منابع ملی و بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود. قبل از انقلاب صنعتی جمعیت کره زمین در حدود 1 میلیارد نفر بوده است و اکنون این جمعیت به بیش از 7.5 میلیارد نفر رسیده است. امروزه نسل بشر به راهکارهای جدید در پردازش و بازیافت پسماند نیاز دارد. هدف این پژوهش ارزیابی و تبیین شاخص‌های مؤثر بر بعد پردازش و بازیافت شهر یزد می‌باشد. شناسایی شاخص‌ها و ارزیابی آن‌ها جهت افزایش کارایی سیستم مدیریت پسماند شهر یزد از ضروریات انجام پژوهش می‌باشد. نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری، کارشناسان سازمان پسماند شهرداری یزد، حوزه خدمات شهری و سازمان محیط زیست می‌باشند. تعداد نمونه‌های مورد نیاز از قاعده ده برابری محاسبه شده است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است و تعداد 70 پرسشنامه پر شده است.جهت تعیین روایی از روایی همگرا و واگرا و جهت تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شده  است. شاخص‌های هر بعد با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مقالات لاتین مرتبط شناسایی و بومی‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد تکنولوژی کمپوست، ساماندهی بخش غیررسمی فعال در بازیافت، وجود مراکز تحویل مواد بازیافتی و پراکنش مناسب آن بر کارایی سیستم مدیریت پسماند شهر یزد تأثیرگذار بوده است؛ ولی زیرساخت‌های پردازش و استفاده از فاکتورهای تشویقی بر کارایی سیستم تأثیر نداشته است.
کلید واژه‌ها: پردازش و بازیافت پسماندهای جامد شهری، ارتقای کارایی سیستم پسماند، شهر یزد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining   And Evaluation of Waste Processing and Recycling Indicators for Sustainable Urban Development (Case Study: Yazd City

نویسنده [English]

  • mahin hazeri
چکیده [English]

Abstract One of the best options for managing solid urban waste is its processing and recycling. This saves national resources and improves the quality of the environment. Before the Industrial Revolution, the Earth's population was about 1 billion, and now the population has reached more than 7.5 billion. Human nowadays need new solutions in the processing and recycling of waste. The purpose of this study was to evaluate and explain the effective indicators on the processing and recycling of Yazd city. Identification of indicators and their evaluation in order to increase the efficiency of waste management system in Yazd is one of the research needs. The type of research is based on the applied objective and is based on the nature and method of descriptive-analytic. The statistical population is experts in Yazd Municipality's Waste Management Organization, the Urban Services and Environmental Organization. The type of research is based on the purpose of the application. The method is descriptive-analytic. The statistical population is experts in Yazd Municipality's Waste Management Organization, the Urban Services and Environmental Organization. The number of required samples is calculated from the ten-fold rule. A questionnaire was used to collect the required data and 70 questionnaires were filled in. Convergent and divergent validity was used to determine the validity and to determine the reliability of the hybrid reliability method. Indicators of each dimension are identified and localized using library studies and related Latin articles. The results show that compost technology, informal sector organization, the existence of recycling center delivery centers and its appropriate distribution have affected the efficiency of waste management system in Yazd, but the processing infrastructure and the use of incentive factors have not affected system performance.
Keywords: Urban Solid Waste Processing and Recycling, Improvement of Waste System Utilization, Yazd City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Solid Waste Processing and Recycling
  • Improvement of Waste System Utilization
  • Yazd city