نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهداف: شهرداری‌ها از رویکرد وظیفه‌محور به‌سمت رویکرد بازارمحور، مشتری‌مدار و مشارکت‌کننده در فعّالیت‌های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه‌های مشارکتی، به‌منظور دستیابی به درآمدهای پایدار روی آورده‌اند. دراین‌میان، اعتماد سرمایه-گذاران به شهرداری در تداوم این حرکت، بسیار اساسی است. هدف این مقاله سنجش اعتماد سرمایه‌گذاران پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد به شهرداری مشهد با ملاحظۀ 9 شاخص در 38 پروژه می‌باشد.
روش: روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و ابزار گردآوری اطّلاعات، پرسش‌نامه است. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جامعۀ آماری نیز کلیۀ سرمایه‌گذاران در پروژه-های مشارکتی شهرداری مشهد می‌باشند و حجم نمونه نیز برابر با کلیۀ این سرمایه‌گذاران می‌باشد.
یافته‌ها/نتایج: برای سنجش این متغیّرها در ابتدا، معناداری شاخص‌ها از طریق آزمون کای-اسکوئر بررسی و مشخّص شد که پاسخ‌ها با سطح معناداری 99 درصد درمورد متغیّرهای خیرخواهی، سهیم‌کردن و اهمّیت دیدگاه مشتریان معنادار نمی‌باشند. همچنین شاخص‌های تمایلات همکاری-جویانه، پیش‌بینی‌پذیری، اعتبار و صداقت، صلاحیت، کیفیت مدیریت و صراحت به‌عنوان عوامل مؤثّر بر جلب اعتمادِ سرمایه‌گذاران به شهرداری شناخته شدند.
نتیجه‌گیری: ارتباط میان اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت سرمایه‌گذاران با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و کندال تائوسی سنجیده شد که این ارتباط، در سطح 99 درصد معنادار است.

کلیدواژه‌ها

1. ابراهیم‌پور، ح.؛ روشندل اربطانی، ط.؛ و امیری، ع.(1391). بررسی عوامل نگرشی مؤثّر در تبیین اعتماد عمومی به پلیس(مطالعۀ موردی: پلیس تهران). پژوهش‌های مدیریت انتظامی(مطالعات مدیریت انتظامی)، 7(3)،301ـ327.
2. امیرشاهی، م.؛ سیاه‌تیری، و.؛ و روانبد، ف.(1388). شناسایی عوامل مؤثّر بر ایجاد «اعتماد» در مشتریان کلیدی بانک: مشتریان کلیدی بانک کارآفرین در شهر تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران(مدرّس علوم انسانی)، 13(4)،61ـ76.
3. امیری، م.؛ رحمانی، ت. (١٣٨٥). بررسی آثار سرمایۀ اجتماعی درون و برون‌گروهی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران. دو فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، 3(6)، 111ـ152.
4. بیرو، آلن. (1366). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمۀ باقر ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان.
5. پیله‌ور، ع. ا.؛ پوراحمد، ا. (1383). روند رشد و توسعۀ کلان‌شهرهای کشور(مطالعۀ موردی: شهر مشهد). پژوهش‌های جغرافیایی. 36(48)، 103ـ121.
6. شابیر، ج.؛ وارد، س. (1379). مدیریت شهر. ترجمۀ پرویز زاهدی. تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‏ریزی شهری.
7. حجازی جوشقانی، م. (1392). عوامل مؤثّر بر مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های توسعۀ شهری(نمونۀ موردی: پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد)(پایان‌نامۀ منتشرنشدة کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
8. رسولی‌منش، س. م. (1391). تأمین مالی پروژه‌های شهری با استفاده از روش B.O.T. پنجمین همایش «مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها». تهران: شهرداری تهران. 1ـ9.
9. رضوی، م. م.؛ حجازی جوشقانی، م. (1388). سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ محلّه‌ای(نمونۀ موردی: محلاّت طلاّب مشهد). مجموعه مقالات چهارمین همایش دانشجویان جغرافیا. تهران: دانشگاه تهران. 1ـ4.
10. زاهدی، م. ج.؛ اوجاقلو، س. (1384). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثّر بر آن در شهر زنجان. مجلّۀ جامعه-شناسی ایران، 6(4)، 95ـ125.
11. زنگنه، ی. (1389). درآمدی بر اقتصاد شهری. تهران: انتشارات آذرخش.
12. سوری، ع. (1384). سرمایۀ اجتماعی و عملکرد اقتصادی. فصلنامۀ تحقیقات اقتصادی، (69)، 87ـ108.
13. شایگان، ف. (1388). بررسی میزان اعتماد مرم به پلیس (مطالعۀ موردی: شهر تهران). فصلنامۀ دانش انتظامی، 10(2)، 37ـ62.
14. شیرازی، ع.؛ خداوردیان، ا.؛ و نعیمی، م. (1391). تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی(موردمطالعه: شرکت گاز استان خراسان شمالی). پژوهش‌نامۀ مدیریت تحوّل، 4(7)، 133ـ154.
15. طوسی، م. ع. (1370). مشارکت در مدیریت و مالکیت. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
16. عابدین درکوش، س. (1385). درآمدی به اقتصاد شهری. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
17. علمی، ز.؛ شارع‌پور، م.؛ و حسینی، ا. (1384). سرمایۀ اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد. تحقیقات اقتصادی، (71)، 239ـ296.
18. علوی‌تبار، ع. (1379). بررسی الگوی مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
19. علی‌پور، پ؛ زاهدی، م. ج؛ و شیبانی، م. (1388). اعتماد و مشارکت (بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران). مجلّۀ جامعه‌شناسی ایران، 10(2)، 109ـ135.
20. قربانی، م. (1388). طرح جامع مطالعاتی ـ تحقیقاتی اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهد. مشهد، شهرداری مشهد.
21. کامران، ف.؛ احمدیان، ا. (1388). بررسی میزان اعتماد اجتماعی مردم به پلیس و عوامل مرتبط با آن در استان ایلام. فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، 2(4)، 19ـ40.
22. مافی، ع.؛ سقایی، م. (1387). تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان‌شهرها(مطالعۀ موردی: کلان‏شهر مشهد). فصلنامۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، (10)، 21ـ40.
23. محمّدی‌فر، ی.؛ احمدی، م.؛ و هاشمی، س. د. (1389). اعتماد به سازمان‌های دولتی و سطح رضایتمندی شهروندان (مطالعۀ موردی: دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه). فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، 3(3)، 103ـ127.
24. ملازم‌الحسینی، م.؛ فرجی ملائی، ا. (1391). راهبردهای عملیاتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شهر. اقتصاد شهر، 4(15)، 25ـ35.
25. منطقی، م.؛ البدوی، ا.؛ و زبردست، ه. (1386). ارزیابی اعتماد بین شرکا در مشارکت‌های راهبردی (موردکاوی: صنعت خودرو ایران). نشریۀ دانش مدیریت، (77)، 105ـ122.
26. مهندسین مشاور فرنهاد. (1387). طرح توسعه و عمران کلان‌شهر مشهد مقدّس، مطالعات پایۀ محیط انسان ساخت. مشهد.
27. مهندسین مشاور فرنهاد. (1388). طرح توسعه و عمران کلان‌شهر مشهد مقدّس، مطالعات پایۀ محیط انسان ساخت (مسکن و نحوۀ سکونت). مشهد.
28. Anderson, P., & Narus, H. (1968). Building and maintaining long-term buyer-seller relationship.Harvard University: working paper, 32, 12-21.
29. Birou, A. (1987). Encyclopedia of social science (B. Saroukhani, Trans.). Tehran: Keyhan .
30. Holsapple, C. W., & Joshi, K. (2000). An investigation of factors that influence the management of knowldage in organization. Journal of Strategic Information Systems, 9(2-3), 235-261.
31. Lee, H. J. (2004). The role of competence-based trust and organizational identification in continuous improvement. Journal of Management Psychology, 19(6), 623-639.
32. Mayer, R. C, Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709- 734.
33. Shabbir, G., & Ward, A. S. (2000). ‎Urban management: Policies and innovations in developing countries (P. Zahedi, Trans.). Iran: Urban Processing and Planning Press.
34. Sheng, L. (2011). Foreign investment and urban development: A perspective from tourist cities. Habitat International, 35, 111-117.
35. The organization for economic co-operation and development OECD. (2006). Competitive cities in the global economy. Paris: OECD.
CAPTCHA Image