نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اهداف: مقالۀ حاضر به تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) پرداخته است.
روش: روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و اطّلاعات به‌وسیلۀ پرسش‌نامه در بین 200 خانوار از 13 روستای نمونه به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده گردآوری شد. فرایند محاسبات این پژوهش براساس مدل تحلیل عاملی صورت پذیرفته است. بدین‌منظور 28 شاخص در ابعاد مختلف مالکیت سند روستایی انتخاب شد و این شاخص‌ها به پنج عامل تقلیل یافت که جمعاً 178/81 درصد واریانس را دربرداشتند.
یافته‌ها/نتایج: در بین پنج عامل برتر به‌ترتیب نسبت تأثیرگذاری، اوّلین عامل (افزایش سرمایه‌گذاری) به‌تنهایی 629/37 درصد از واریانس را توضیح می‌دهد و عامل دوم (جلوگیری از بروز اختلافات محلّی) 279/21 درصد، عامل سوم (ایجاد نظم در معاملات) 659/8 درصد، عامل چهارم (قرارگرفتن املاک در چرخۀ اقتصادی) 986/7 درصد و عامل پنجم (استفاده از تسهیلات بانکی) 625/5 درصد واریانس را محاسبه می‌کنند.
نتیجه‌گیری: مشخّص گردید بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت (70 درصد) است. ضمانت (25 درصد) و دریافت وام (5 درصد) از دیگر دلایل برای گرفتن سند مالکیت بوده است. می‌توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی با حد متوسط تعیین‌شده دارای تفاوت معناداری است.

کلیدواژه‌ها

1.ایران‌خواه، س. (1390). تأثیر صدور اسناد مالکیت مساکن روستایی در توسعۀ روستایی روستاهای آهار، گلدسته و وردیج. (پایان‌نامۀ منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
2.بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جهرم. (1393). اطّلاعات مربوط به اجرای طرح صدور سند اماکن در سطح منطقه
3.پورمحمّدی، م. ر. (1379). برنامه‌ریزی مسکن. تهران: انتشارات سمت
4.ترشیزیان، پ.؛ اطهاری، ک. (1389). ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی. تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
5.تقوایی، م.؛ شفیعی، پ. (1388). کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای در ارزیابی فضایی ـ مکانی مناطق روستایی استان اصفهان. فصلنامۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه، 68، 57ـ76
6.حسینی حاصل، ص.؛ عزیزپور، ف. (1387). ضرورت‌ها و اثرات صدور سند اماکن روستایی. نشریۀ آبادی، 59، 38ـ41
7.دوئبل، و.آ. (1378). مفاهیم مالکیت زمین شهری. ترجمۀ عبدالله کوثری. سیاست زمین شهری. سازمان ملّی زمین و مسکن
8.رضویان، م. ت. (1381). برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری. انتشارات منشی
9.ریاحی، و.؛ کرمی‌نسب، ص. (1392). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در توسعۀ کالبدی فضایی سکونتگاه‏های روستایی (مطالعۀ موردی: بخش کردیان شهرستان جهرم). فصلنامۀ برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 12، 61ـ 70
10.سرایی، م. ح. (1388). بررسی علل رهاماندن اراضی واگذاری با کاربری مسکونی در شهر یزد. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 3، 43ـ70
11.صیدایی، ا.؛ کیانی، ص.؛ و سلطانی، ز. (1389). تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهکیلویه و بویراحمد. فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی، 2، 49ـ72
12.عابدی، ض. (1385). ارزیابی طرح صدور سند مالکیت بر بافت مسکونی روستاهای کشور در بخش بابل کنار شهرستان بابل. (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
13.عابدی، ض. (1388). نقش مدیریت روستایی در ثبت و صدور اسناد مالکیت روستایی. اوّلین کنفرانس ملّی مسکن و توسعۀ کالبدی روستا، 1ـ4
14.عنابستانی، ع. ا.؛ اکبری، م. ح. (1391). ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعۀ کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم). فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 82، 93ـ 110
15.عنابستانی، ع. ا.؛ شایان، ح.؛ و صادقی بوگر، م. ش. (1392). پیامدهای اجتماعی و اقتصادی طرح صدور سند اماکن در سکونتگاه‌های روستایی(مطالعۀ موردی: شهرستان اقلید). مجلّۀ مسکن و محیط روستا، 142، 33ـ48
16.قادری، ج.؛ عسکری، ع. (1382). تعیین عوامل مؤثّر بر مالکیت مسکن در مناطق شهری ایران. نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 15، 97ـ120
17.کربلایی، ف. (1387). اثرات صدور سند اماکن روستایی در توسعه و عمران روستایی. (پایان‌نامۀ منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران. گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
18.Anabestani, A. A. (2014). Issuing title-deeds for rural real property and its effects on the development of rural settlements (Case study: Eghlid County). American Journal of Sustainable Cities and Society, 1(3), 80-92
19. Balchin, P. N., Kieve, J. L., & Bull, G. H. (1985). Urban land economics and public policy. Palgrave Macmillan UK, England
20. Gallent, N. (2009). Rural housing. International Encyclopedia of Human Geography, 7(1), 207- 212
21. Harvey, J. (1996). Urban land economics. London: McMillian Press
CAPTCHA Image