نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر ارزیایی میزان مطابقت مسکن مهر با شاخص‌های کیفی مسکن مناسب است.
روش: این تحقیق از نوع کاربردی بوده و ماهیّت آن به صورت توصیفی- تحلیلی است، شیوة گردآوری اطّلاعات نیز به دو روش کتابخانه‌ای و مشاهدة میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطّلاعات در روش میدانی، به صورت پرسش‌نامه، مصاحبه و مشاهدة حضوری بوده است. جامعة آماری تحقیق، مسکن مهر 285 واحدی 22 بهمن شهر زنجان بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و فرمول اصلاح‌شدة کوکران، 99 واحد مسکونی به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. بعد از توزیع پرسش‌نامه و جمع‌آوری اطّلاعات، برای تجزیه و تحلیل آمار به دست آمده، از آزمون t تک‌نمونه‌ای و همبستگی پیرسون در محیط نرم‌افزار spss استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از آزمون t نشان داده است که مسکن مهر مورد بررسی، با هیچ‌کدام از شاخص‌های ابعاد کیفی مسکن مطابقت نداشته و این میزان در همة آن‌ها کمتر از حد معمول (3) بوده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، نشان‌دهندة وجود رابطة معنادار بین ابعاد اقتصادی و کالبدی (35/0)، فرهنگی و کالبدی (57/0)، فرهنگی و زیست محیطی(33/0) و زیست‌محیطی و کالبدی (5/0)، بوده است؛ در نتیجه می‌توان گفت که مسکن مهر 22 بهمن شهر زنجان، رضایت‌مندی ساکنین را در پی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

1. اهری، ز. (1373). تجربة مسکن اجتماعی در کشورهای دیگر جنبه‌های قابل بررسی با شرایط ایران. مجموعه مقالات سومین سمینار توسعة مسکن در ایران. تهران: سازمان زمین و مسکن
2. پورمحمدی، م. ر. (1392). برنامه‌ریزی مسکن. تهران: سمت
3. چگنی، ع. (1389). آثار اجرای برنامه مسکن مهر بر شاخص‌های اقتصادی (در سطح کلان و خرد). اقتصاد مسکن، 47، 22-30
4. خدائی، ز.، و میره، م. (1390). مروری برتجارب جهانی در زمینة تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری. اوّلین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، 1390 (ص. 1-10). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد
5. رضایی، م.ر.، و کمائی‌زاده، ی. (1391). ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از مجتم‌های مسکونی مهر (سایت مسکن مهر فاطمیة شهر یزد). مطالعات شهری، 5، 13-26
6. زنجانی، ح.، گل‌کار، ز.، و محمّدی، ح. (1390). بررسی جنبه‌های اجتماعی مسکن مهر (مطالعة موردی: مسکن مهر شهرستان کرج). اقتصاد و تعاون، 7، 89-116
7. زیاری، ک. (1389). مقایسة تطبیقی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهر بابل با نقاط شهری کشور با تأکید بر شهر سالم. تحقیقات جغرافیایی، 25(2)، 83-116
8. سلطان‌پناه، ه.، حسینی، س. (1391). کیفیت (QFD) در ارزیابی کیفی پروژه‌های ساختمانی (پروژة مسکن مهر شهرستان سنندج). مدیریت صنعتی، (21)، 56-66
9. شیعه، ا. (1384). با شهر و منطقه در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
10. شیعه، ا. (1389). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
11. صلواتی، گ. ن.، و رازپور، م. (1392). ارزیابی مسکن مهر بهاران با رویکرد توسعة پایدارشهری (شهرک بهاران سنندج). اوّلین همایش ملّی جغرافیا، شهرسازی و توسعة پایدار،1392 (ص. 25-36)، تهران، دانشگاه صنعت هوایی
12. عابدین درکوش، س. (1379). ضرورت انبوه‌سازی مسکن از دیدگاه توان مالی خانوار. انبوه‌سازان مسکن، 1(1)، 12-20
13. عباسی، ح. (1390). برنامه‌گریزی در سیاست‌های مسکن ایران: مسکن مهر. جستارهای شهرسازی، 35، 98-103
14. غازی، ا. (1374). بحثی پیرامون اجاره‌بهاء در برنامه‌ریزی مسکن. مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعة مسکن در ایران. تهران: سازمان ملّی زمین و مسکن
15. محمدی، ا.، و حسینی، م. (1390). ارزیابی اثرات اجرای مسکن مهر در نقاط شهری استان کردستان. سومین همایش ملّی عمران شهری، 1390، (ص. 9-16). سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی.
16. مرکز آمار ایران. (1390). سرشماری عمومی نفوس و مسکن زنجان
17. ملکی، س. (1382). مسکن و توسعه: بررسی نقش شاخص‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی توسعة مسکن شهر ایلام. مسکن و محیط روستا، 104، 60-75
18. مولازاده، م. ع. (1373). مروری بر سیاست‌های مسکن اجتماعی در جهان. مجموعه مقالات سومین سمینار توسعة مسکن در ایران. تهران: سازمان زمین و مسکن
19. ناظمی، ا. (1392). بررسی شاخص‌های کیفیت مسکن مناسب در طرح مسکن مهر (نمونة موردی: استان اصفهان). اوّلین همایش ملّی شهرسازی و معماری در گذر زمان، 1392 (ص. 23-32)، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
20. Buckley, R. M., & Kalarickal, J. (2005). Housing policy in developing countries: Conjectures and refutations .Journal of World Bank Research Observer, world bank Rress obs, 20 (2), 233-257
21. Cullingworth, B., & Caves, R. (1997). Planning in the USA: Policies, issues, and processes. New York: Routledge
22. Malmberg, B., & Lena, S. (2000). Four phases in the demographic transition, implications for economic and social development in Sweden. Paper presented at the SSHA Meeting, Pittsburgh, USA
23. Rangwala, S. C. )1998(. Town planning. India: Charatar Publishing House.
24. Westaway, M. S. (2006). A longitudinal investigation of satisfaction with personal and environmental quality of llife in an informal South African housing settlement. Habitat International, 30(1), 175-189
25. Woodfield, A .(1989). Housing and economic adjustment. London: Taylor and Francis
CAPTCHA Image