نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اهداف: سکونت گاه زیست پذیر را به طور خلاصه مکان مناسب برای کار و زندگی تعریف کرده اند. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیّت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین و عوامل فردی مؤثر بر ادراک از آن است.
روش: روش این تحقیق، میدانی بوده و ابزار مورد استفاده پرسش نامة محقق ساخته بوده است.
منطقة مورد مطالعه در این تحقیق، روستاهای پیرامون شهری در سطح شهرستان ورامین و در مجاورت چهار نقطة شهری واقع در آن است.
یافته ها/ نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیر جنس با تفریح ها و اوقات فراغت، بین شغل افراد پاسخ گو با شاخص های حمل و نقل عمومی و فضاهای سبز و باز، رابطة معنادار آماری وجود دارد و بین متغیر سن و سطح تحصیلات با هیچ کدام از شاخص های زیست پذیری رابطة معنادار آماری مشاهده نشده است. در نهایت بین مدّت زمان سکونت در روستا با شاخص های اشتغال و درآمد، پیوستگی و تعلّق مکانی و چشم-انداز، رابطة معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری: عدم ارتباط بین سن و میزان تحصیلات با زیست پذیری در روستاهای مورد مطالعه نشان دهندة این موضوع است که افراد از سنین مختلف و با سطوح مختلف تحصیلات، دارای نگرش های یکسان نسبت به برطرف شدن نیازهای زیستی هستند و این موضوع می تواند دارای جنبه های مثبتی باشد؛ زیرا نشان می دهد که اختلاف نگرش بین افراد دارای سنین مختلف در این روستاها کم است و همچنین افراد کم سواد و بی-سواد نیز به حقوق شهروندی خود آگاه هستند.

کلیدواژه‌ها

1. خراسانی، م. (1391). تبیین زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی (مطالعة موردی شهرستان ورامین). (رسالة منتشرنشدة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی)، دانشگاه تهران، ایران
2. سعیدی، ع. (1382). روابط شهر و روستا و پیوندهای روستایی- شهری یک بررسی ادراکی. مجلة علمی- پژوهشی جغرافیا، 1، 92-73
3. مطیعی لنگرودی، س. ح. (1382). برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
4. Balsas, C. J. L. (2004). Measuring the livability of an urban center: An exploratory study of key performance indicators. Planning Practice, and Research, 19(1), 101-110
5. Bell, S., & Morse, S. (2003). Measuring sustainable development: Learning for doing. Earthscan, London: Routledge
6. Blassingame, L. (1998). Sustainable cities: Oxymoron, utopia, or inevitability? Social Science Journal, 35(1), 1-13
7. Clinton-Gore Administration. (2000). Building livable communities: Sustaining prosperity, improving quality of life, building a sense of community. Retrieved from www.livablecommunities.gov
8. Evans, P. (2002). Livable cities: Urban struggles for livelihood and sustainability. Berkeley: University of California Press
9. Florida, R. (2002). The rise of the creative class. New York: Basic Books
10. Heylen, K. (2006,). Livability in social housing: Three case studies in Flanders. Paper presented at the European Network for Housing Research Conference, Ljubljana, Slovenia. Retrieved from
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/288700
11. Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton NJ: Princeton University Press
12. Kotkin, J. (2001). The new geography: How the digital revolution in reshaping the American landscape. New York: Random House Paper Backs
13. Mc Gregor, D., & Simon, D., & Thompson, D. (2005). The Peri-urban interface: Approaches to sustainable natural and human resource use. London: Earthscan
14. National Research Council. (2002). Community and quality of life: Data needs for informed decision making. Washington: National Academy Press
15. Norris, T., & Pittman, M. (2000). The health community’s movement and the coalition for healthier cities and communities. Public Health Reports, 115(2-3), 118-124
16. Owens, C. (2009). Challenges in evaluating livability in Vancouver Canada, case study prepared for planning sustainable cities: Global report on human settlements. Retrieved from http://www.unhabitat.org/grhs/2009
17. Perogordo Madrid, D. (2007). The Silesia Megapolis. European Spatial Planning, 17(1), 23-33
18. Pryor, R. (1968). Defining the rural- urban fringe. Social Forces, 47)2(, 202-215
19. Timmer, V., & Seymoar, N. (2005). The world urban forum, Vancouver Working Group Discussion Paper. Vancouver: International Centre for Sustainable Cities
20. Vergunst, P. (2003). Livability and ecological land use the challenge of localization (Unpublished doctoral dissertation), Swedish University of Agriculture Sciences, Sweden
21. Wheeler, S. M. (2001). Livable communities: Creating safe and livable neighborhoods, towns and regions in California (Working Paper 2001–2004). Berkeley: Institute of Urban and Regional Development, University of California
22. Wolfenshon, J. (1997). Livable cities for the 21st century: The post habitat agenda for the World Bank. Retrieved from
http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/habitat.htm
23. Zhangmao, L. (2009). The study on the evaluation index system for rural living standards. Science Development, 7(3), 56-63
CAPTCHA Image