نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

اهداف: از آنجایی که فاضلاب‌های رهاشدة شهری در مناطق روستایی، یکی از عوامل مهم در ناپایداری روستاها به‌ شمار می‌آیند، هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر فاضلاب های رها-شدة شهری بر ناپایداری اقتصادی روستاهای بخش ساوجبلاغ است.
روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر منابع اسنادی، بررسی-های میدانی و تکمیل پرسش نامه انجام شده است. روش میدانی شامل انجام مشاهدۀ مستقیم برای بررسی اثرات فاضلاب های رها شدة شهری در روستاهای مورد مطالعه و بررسی منطقه و تکمیل پرسش نامه با استفاده از دو گروه است. گروه اوّل سرپرست خانوارهای تحت تأثیر فاضلاب هستند و گروه دوم، سرپرست خانوارهای بدون تأثیر فاضلاب هستند که هر دو گروه در روستاهای مطالعه شده ساکن بوده‌اند. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و آزمون های mann-whitney و مدل ماتریسی موریس استفاده شده است که در این بین، داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند.
یافته‌ها/ نتایج: یافته ها نشان می دهد با توجّه به سطح معناداری کوچک‌تر از 05/0 (05/0sig

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image