نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

اهداف: مقالۀ حاضر بر اساس نتایج بانک اطلاعاتی مقالات علمی- پژوهشی مجله های جغرافیایی کشور، به بررسی و طبقه بندی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی پرداخته است.
روش: جامعۀ آماری شامل ۲۳۸۸ مقالۀ جغرافیایی از ۱۹ مجلۀ علمی پژوهشی کشوراست که طی سال‌های ۱۳۲۷-۱۳۸۷ به چاپ رسیده است. موضوع بندی مقاله ها، بر اساس فهرست سرفصل های دروس تمامی مقاطع تحصیلی رشتۀ جغرافیا انجام گرفته است و ورود اطلاعات به رایانه و پردازش آن‌ها، در پایگاه داده ها به وسیلۀ زبان برنامه نویسی Visual C# ذخیره شده است، همچنین برای قابلیت جستجوی مقالات از نرم افزار Microsoft Access استفاده شده
است.
یافته ها/ نتایج: این بررسی نشان داد که 5/45 درصد مقالات جغرافیایی در سال های ۸۲-۸۷ نوشته شده و ۵۷ درصد آن‌ها در حوزۀ مطالعات جغرافیای انسانی بوده است که از آن میان، ۳۰ درصد در زمینۀ موضوعات مختلف جغرافیای روستایی تألیف شده است.
نتیجه‌گیری : مهم‌ترین عامل افزایش مقالات در سال های اخیر، از نظر ۸۸ تن از استادان جغرافیا«کسب امتیاز برای ارتقا به مرتبۀ علمی بالاتر» بوده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image