نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری خانه‌های دوم در بسیاری از مناطق جهان از جمله در نواحی روستایی کشور ما اثرات محیطی نامطلوبی بر محیط زیست روستا داشته و پایداری آن را به خطر انداخته است. در این مقاله اثرات گردشگری خانه‌های دوم با تأکید بر محیط زیست منطقة شناسایی شده و مزایا و معایب آن مورد مطالعه قرار گرفته است. حوزة مطالعاتی این پژوهش در روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پس از وقوع است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ای با پایایی 8/0 درصد به تأیید رسیده است و در بین سه جامعة متفاوت شامل: ساکنان دایمی روستا، ساکنان خانه‌های دوم در روستا هر یک به تعداد 60 نفر و مسؤولان امر گردشگری به ‌صورت تمام شماری، گردآوری و به وسیلة نرم افزار spss تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد، بنا بر دیدگاه پرسش‌شوندگان گردشگری خانه‌های دوم، تنها اثرات منفی بر محیط زیست منطقه داشته است. تغییر کاربری و تخریب باغات و مراتع به دلیل تراکم زیاد گردشگر، کمبود و افزایش آلودگی آب، نبود سیستم مناسب برای جمع آوری زباله و فاضلاب، به‌خصوص در زمان پیک حضور گردشگران و...، از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی منطقه از سوی پرسش‌شوندگان بیان شد. از بین سه گروه مشارکت‌کننده در پژوهش بیش ترین هم گرایی در مورد اثرات زیست ‌محیطی بین نظرات ساکنان و گردشگران و بیش ترین واگرایی به ترتیب بین دیدگاه مسؤولان با نظرات ساکنان و گردشگران خانه‌های دوم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image