نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش علم و فرهنگ تهران

2 دانشگاه تهران/دانشکده جغرافیا

3 دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

در گذشته‌های نه چندان دور زنان روستایی دوشادوش مردان در بسیاری از کارها فعالیت می‌کردند. اما به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در سال‌های اخیر از نقش زنان در فعالیت‌های روستایی تاحدود زیادی کاسته شده است. این امر مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را متوجه روستاها کرده است. گردشگری یکی از فعالیت‌هایی است که به‌دلیل تنوع در مشاغل ، زمینه‌ی اشتغال و کارآفرینی بسیار زیادی برای زنان دارد و آنها به‌راحتی می‌توانند در کنار فعالیت‌های روزمره و خانگی خود به این کار بپردازند. این تحقیق با هدف تحلیل اثرات صنعت گردشگری بر اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی، به شناخت این موضوع اقدام نموده که در یابد گردشگری بر چه جنبه هایی از ویژگی‌های کارآفرینانه‌ی زنان روستایی تأثیر می‌گذارد. روش انجام تحقیق به‌صورت توصیفی- تطبیقی بوده و در جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل زنان و دختران روستاهای کندوان و اسکندان است که در مجموع هفتصد و سه تن بوده، با احتساب سی درصد از جامعه به‌عنوان نمونه، تعداد نمونه تحقیق دویست و ده تن می‌شود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از آمارهای توصیفی و استنباطی و آزمون آماری یومن ویتنی انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن‌ است که رونق گردشگری در نواحی روستایی فرصت‌های زیادی برای فعالیت زنان ایجاد کرده و محیط روستا را به یک محیط محرک و انگیزشی برای کارآفرینی زنان تبدیل کرده است. نتایج حاصل از مقایسه‌ی ویژگی‌های کارآفرینانه، حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین ویژگی‌های کارآفرینانه زنان در دو روستای بالا وجود دارد و مقدار میانگین شاخص‌های فردی کارآفرینی در بین زنان روستای کندوان نسبت به زنان روستای اسکندان، در سطح بالاتری است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image