نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 آزاد اسلامی سمنان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی روند تغییرات بارندگی‌های سالانه‌ی چند ایستگاه منتخب در حوضه‌ی سفید رود با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال می‌باشد. این آزمون جزو متداول ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌رود که جهت تحلیل روند داده‌های بارندگی در مقیاس سالانه به کار گرفته شده است. شش ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه‌ی سفید رود، که در بازه‌ی زمانی 1978 الی 2007 دارای آمار بودند، انتخاب و آزمون بر روی داده‌های آنها اعمال گردید. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان دهنده‌ی وجود روند معنی‌دار در بارندگی ایستگاه‌های خلخال و بیجار بوده، ولی در ایستگاه‌های رشت و زنجان هیچ روند معنی‌داری در سطوح اطمینان 95٪ و 99٪ مشاهده نشد. در سطح اطمینان 95٪ مقادیر بارندگی ایستگاه لاهیجان دارای روند صعودی و معنی دار بوده و این مقادیر در ایستگاه میانه دارای روند نزولی و معنی دار است. دستاوردهای این مطالعه می‌تواند مسؤولان را در تخصیص اعتبارات با توجه به میزان بارش‌های ایستگاه‌ها در خصوص جلوگیری از میزان آسیب‌های بخش کشاورزی، صنعتی و... یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image