تحلیل نوسانات اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب در دامنه‌ی شمالی کرکس

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، یک پدیده‌ی طبیعی است که در توالی‌های زمانی بلند مدت به وقوع پیوسته و دوباره تکرار می‌شود. در این مطالعه‌ی روند عوامل اقلیمی و هیدرولوژی دما ، بارش و تبخیر در مقیاس‌های زمانی فصلی و سالانه دامنه‌های شمالی رشته کوه‌های کرکس با استفاده از آزمون ناپارامتری من کندال طی دو دوره‌ی زمانی سی ساله طی سال‌های 2009-1980 و بیست ساله 2007-1987 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده داده‌های مورد بررسی در سطح اطمینان 95% پارامترهای دما به ویژه میانگین کمینه‌ی سالانه به ویژه فصل زمستان،روزهای با بارش بیش از ده میلی متر سیر افزایشی و بارش سالانه بدون روند است. در دوره آماری بیست ساله‌ی (2007-1987) داده های دما و تبخیر از سیر صعودی با شتاب بیشتری نسبت به دوره‌ی 2009-1980 همراه بوده، به گونه ای که میانگین‌های سالانه، بیشینه و کمینه‌ی دما معنی‌دار و دارای روند افزایشی، بارش فاقد روند، تبخیر بدون روند، ولی معادله‌ی خط رگرسیون نشان دهنده‌ی افزایش دو تا شانزده میلی‌متر به ازای هر سال است.این شرایط باعث افزایش نیاز آبی ،کاهش رطوبت خاک،افت ظرفیت مراتع و محصولات کشاورزی فشار بیشتر بر منابع آب زیر زمینی از تبعات آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of climatic variation and its impact on water resources in northern slopes of the Karkas

نویسندگان [English]

  • Dariush Rahimi
  • Marzieh Majd
چکیده [English]

From the viewpoint of many experts in climatology, climate fluctuation is considered a natural phenomenon repeated in the course of a long-term cycle. This study will analyze the elements of temperature, precipitation and evaporation in the northern mountains of the Karkas range in terms of seasonal and annual cycles, using a non-parametric test of Man-Kendall during two time periods from 1980 to 2009 and from 2007 to 1987. Based on the results, the data with a confidence level of 95% indicate that the days with a precipitation of over 10 mm especially during the winter suggest no certain trend. The years 1987-2007 indicate an increasing trend towards higher temperatures and evaporation compared to the period of 1980-2009, so that the annual averages and the maximum and minimum temperatures show a significant increasing trend, but no trend of precipitation or evaporation is seen. The regression line of evaporation, however, showed an increase of 2 to 16 millimeters per year, a process suggesting increased water demands, reduced soil moisture, decrease in pastures and agricultural products, and exerting more pressure on underground water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Man–Kendall test
  • the Karkas range
  • trends in temperature and precipitation